2015

INFORMACJE O KSIĄŻKACH POCHODZĄ ZE STRON WWW WYDAWCÓW I KSIĘGARŃ INTERNETOWYCH


IV KWARTAŁ

„Dzieci migrantów zarobkowych. Obywatele Europy czy eurosieroty?”
Autorzy: Ireneusz Kawecki, Sławomir Trusz,
Anna Kwatera, Bożena Majerek

Kraków, Wydawnictwo Naukowe UP, 2015
Sygn. 40488

Migracja to nie tylko problem demograficzny, socjologiczny czy ekonomiczny. Autorzy analizują edukacyjne i społeczno-emocjonalne konsekwencje euromigracji zarobkowych rodziców w kontekście jakości funkcjonowania dzieci w rodzinie, w szkole i grupie rówieśniczej. W badaniach wykorzystano metodę wywiadu swobodnego.

Źródło: http://www.wydawnictwoup.pl/467/Dzieci-migrantow-zarobkowych–8211–obywatele-Europy-czy-eurosieroty.html

dzieci migrantów zarobkowych


Dziecko a rozwód. Bajki dla dzieci rozwodzących się rodziców”
Red. nauk. Agnieszka Lewicka-Zelent, Katarzyna Korona
Warszawa, Wydawnictwo Difin, 2015
Sygn. 40460

Książka skierowana jest zwłaszcza do rodziców, nauczycieli z przedszkola i szkoły podstawowej. Czytelnik otrzymuje kompendium wiedzy na temat rozwodu w aspekcie dzieci zaangażowanych w niego. Uzyskuje informacje o skutkach rozwodu dla dzieci, wskazówki dotyczące udzielania wsparcia dzieciom i wiedzę prawną dotyczącą rozwodów w Polsce. Następnie może skorzystać z bajek skierowanych do dzieci rozwodzących się rodziców. Bajki dotykają wielu problemów związanych z rozwodem.

Źródło: http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika/34/dziecko-a-rozwod-bajki-dla-dzieci-rozwodzacych-sie-rodzicow/2467

dziecko a rozwód


Świerczyńska-Jelonek Danuta, Walczewska-Klimczak Grażyna
Dziecko w dialogu z tekstem literackim”
Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015
Sygn. 40447

Autorki polecają 50 książek dla dzieci wartych edukacyjnego dialogu i podpowiadają sposoby ożywienia zajęć z książką. Proponują dwa rodzaje działań: krótkie formy urozmaicające codzienne kontakty uczniów z tekstem literackim oraz dłuższe spotkania z książką zaplanowane w formie scenariuszy i projektów.

Zamieszczone w poradniku relacje z zajęć przeprowadzonych w klasach I–III dają możliwość wglądu w efekty pracy z tekstem literackim metodą dialogu.

Źródło: Wprowadzenie do książki
http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/doccontent?id=763

dziecko w dialogu z tekstem


Sieńczewska Małgorzata, Sobierańska Dorota, Radwańska Marta
Edukacja artystyczna w edukacji najmłodszych
uczniów szkoły podstawowej”
Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015
Sygn. 40451

Książka składa się z dwóch części. W części teoretycznej autorki odpowiadają na pytania: Co należy zmienić w realizacji edukacji artystycznej?, Jaka powinna być wczesna edukacja dziecka? Jaka jest rola zajęć artystycznych w edukacji wczesnoszkolnej ? Natomiast w praktycznej części poradnika wydzielono kilka ogólnych obszarów tematycznych. Każdy z nich zawiera zagadnienia szczegółowe, do których zaproponowano różnorodne sytuacje edukacyjne. Dają one możliwość organizowania wielostronnej aktywności uczniów w wieku wczesnoszkolnym, zapewniają warunki do ich samodzielności poznawczej i autonomii. Tym samym umożliwiają konstruowanie wiedzy przez uczniów, doskonalenie ich kompetencji poznawczych i społecznych oraz pełny rozwój osobowości.

Publikację dodatkowo wzbogacają materiały umieszczone w Aneksie oraz prezentacje multimedialne, karty pracy dla uczniów i teksty do edycji zamieszczone na płycie CD.

Źródło: wprowadzenie do części teoretycznej i praktycznej książki
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/762/Edukacja+artystyczna+w+edukacji+najmlodszych+uczniow+szkoly+podstawowej_MSienczewska_DSobieranska_MRadwanska.pdf

edukacja artystyczna


Edukacja dla bezpieczeństwa wobec wyzwań współczesności”
Red. Zbigniew Kwiasowski, Klaudia Cenda-Miedzińska
Kraków, Wydawnictwo Naukowe UP, 2012
Sygn. 40487

Autorzy poszczególnych artykułów podejmują tematy dotyczące roli edukacji dla bezpieczeństwa, problemów w zakresie bezpieczeństwa we współczesnej szkole, a także funkcji rodziny i szkoły w budowaniu poczucia bezpieczeństwa osobistego i społecznego. Omawiają wybrane rozwiązania prawne, przedstawiają zagrożenia i konflikty w XXI wieku oraz praktyczne rozwiązania dotyczące poprawy bezpieczeństwa.

Źródło: http://www.wydawnictwoup.pl/297/Edukacja-dla-bezpieczenstwa-wobec-wyzwan-wspolczesnosci.html

edukacja dla bezpieczeństwa


Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego
na II, III, IV etapie edukacyjnym”
Autorzy: Danuta Grzonkowska, Jolanta Misztal,
Jolanta Wieczorek-Wilińska, Zbigniew Żuchowski
Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2015]
Sygn. 40444

Celem poradnika jest wsparcie nauczycieli i dyrektorów w procesie monitorowania wdrażania podstawy programowej. Wskazano tu aspekty prawne, istotę i rolę monitorowania w systemie edukacji. Przyjrzano się rożnym aspektom monitorowania realizacji podstawy programowej, przede wszystkim z perspektywy rozwoju ucznia. Zaproponowano także rozwiązania organizacyjne procesu monitowania. Podjęto próbę wskazania źródeł informacji na temat realizacji podstawy programowej oraz narzędzi monitorowania w przekonaniu, że staną się one inspiracją dla nauczycieli i dyrektorów do tworzenia własnych propozycji. W poradniku zastanowiono się również nad możliwością wykorzystania wyników monitorowania realizacji podstawy programowej w pracy nauczycieli i szkoły.

Źródło: wstęp do książki
http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/doccontent?id=597

monitorowanie wdrażania podstawy programowej


Deptuła Maria
Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia”
Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
Sygn. cz.40469

Odrzucenie dziecka przez rówieśników powinno być dla rodziców i wychowawców sygnałem ostrzegawczym. Zapowiada bowiem problemy na kolejnych etapach rozwoju dziecka: niedostosowanie społeczne w okresie dorastania, trudności w życiu dorosłym.

Książka Marii Deptuły pozwala zrozumieć przyczyny odrzucenia rówieśniczego i jego przejawy. Czytelnik znajdzie w niej analizę działań, jakie można podjąć, by skutecznie pomóc dzieciom odrzucanym przez rówieśników w przedszkolu, szkole, świetlicach środowiskowych czy terapeutycznych. Autorka zwraca uwagę na zapobieganie odrzuceniu, czemu służyć może wczesne wspomaganie rodziców w wypełnianiu ich opiekuńczej i wychowawczej roli, praca z grupą rówieśniczą w przedszkolu i szkole sprzyjająca rozwojowi tolerancji oraz pomaganie dziecku, gdy pojawią się problemy w relacjach z rówieśnikami.

Źródło: http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/198099/odrzucenie-rowiesnicze.html

odrzucenie rówieśnicze


Chrzanowska Iwona
Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności”
Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015
Sygn. cz.40472

Autorka podzieliła monografię na dwie części. Pierwsza wprowadza w podstawy i tradycję pedagogiki specjalnej, opisuje podstawowe dysfunkcje osób niepełnosprawnych: wzrokową, słuchową, intelektualną, choroby przewlekłe, a także niedostosowanie społeczne i czynniki, które na nie wpływają. Druga część publikacji odnosi się do współczesnych zagadnień pedagogiki specjalnej. Omawia specjalne potrzeby edukacyjne ucznia niepełnosprawnego – począwszy od koncepcji rozwojowych i wczesnego wspomagania, rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu, poprzez szczegółowe omówienie systemu edukacji uczniów niepełnosprawnych – kształcenia specjalnego i integracyjnego, skończywszy na edukacji włączającej. Autorka odnosi się także do dorosłości i starości osób niepełnosprawnych oraz problematyki osoby z niepełnosprawnością w erze cyfrowej.

Źródło: http://impulsoficyna.com.pl/zapowiedzi/pedagogika-specjalna,1685.html

Pedagogika specjalna


Golanko Jolanta, Skirmuntt Grażyna, Poziomek Urszula
Przyroda w szkole ponadgimnazjalnej. Poradnik metodyczny”
Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2015]
Sygn. 40443

Edukacja gimnazjalna i pierwszy rok nauki w szkole ponadgimnazjalnej, kiedy to uczniowie uczą się przedmiotów przyrodniczych w zakresie podstawowym, mają za zadanie zbudować bazę wiedzy i umiejętności młodego obywatela w zakresie nauk przyrodniczych. Część uczniów podejmie naukę przedmiotów przyrodniczych w zakresie rozszerzonym, zakładając, że po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będzie kontynuować edukację przyrodniczą czy medyczną na poziomie akademickim. Część uczniów wkroczy w dorosłe życie z wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi wyłącznie w zakresie podstawowym. Żeby nie utracili oni kontaktu z naukami przyrodniczymi i nadal rozwijali umiejętność posługiwania się metodą naukową, twórcy reformy programowej wprowadzili przedmiot uzupełniający – przyrodę.

Poradnik jest próbą odpowiedzi na najczęściej zadawane przez dyrektorów szkół i nauczycieli pytania: Jak prawidłowo interpretować podstawę programową przyrody? Czym jest wątek tematyczny i przedmiotowy? W jaki sposób dokonać wyboru wątków? Jak zorganizować nauczanie przyrody?

Źródło: wstęp do publikacji
http://www.bc.ore.edu.pl/publication/603

przyroda w szkole ponadgimnazjalnej


Gispert Carlos, Vidal Jose A., Millan Julia
Wielki podręcznik dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych.
Teoria i scenariusze zabaw”
Kielce, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 2014
Sygn. cz.40481

Prezentowana książka jest nie tylko zbiorem teoretycznych porad z zakresu teorii zabawy, psychologii rozwojowej oraz samego procesu edukacyjnego, ale przede wszystkim kopalnią praktycznych scenariuszy zabaw i zajęć. Jest bogatym i wartościowym merytorycznie zbiorem propozycji gier i zabaw, jakie można przeprowadzić z grupą dzieci. Zabawy i gry nadają się zarówno do wykorzystania na świeżym powietrzu, jak i w zamkniętych pomieszczeniach.

Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli i wychowawców przedszkoli i szkół, pedagogów, wychowawców kolonijnych, opiekunów świetlic oraz rodziców, którzy chcą ze swoimi pociechami spędzać twórczo czas.

Źródło: http://jednosc.com.pl/product_info.php?cPath=19&products_id=2655

wielki podręcznik


Kulpa-Szustak Iwona, Wojtulewicz Joanna
„Wszystko jest poezja…. Poradnik dla nauczycieli
przygotowujących uczniów do interpretacji utworów poetyckich na maturze”
Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014
Sygn. 40453

W nowej formule matury utwór poetycki jako tekst do analizy i interpretacji może pojawić się nie tylko na egzaminie ustnym, lecz także pisemnym – zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Interpretacja i analiza utworów lirycznych sprawia uczniom sporo trudności. Autorki przybliżają więc w książce najważniejsze zasady, jakimi należy się posługiwać, interpretując bądź analizując jakikolwiek utwór wierszowany.

Poradnik ma pomóc nauczycielom języka polskiego w doborze odpowiednich form, metod i technik pracy na lekcji oraz w przeprowadzaniu z uczniami ćwiczeń w zakresie tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych. Aby ułatwić wykorzystanie na lekcji proponowanych przez Autorki ćwiczeń, w poszczególnych rozdziałach poradnika zostały wyodrębnione wskazówki dla nauczyciela i polecenia dla ucznia. Ćwiczenia mają charakter nielinearny, nauczyciel może swobodnie wybierać te, które będą najbardziej przydatne uczniom w danym momencie nauki. Na końcu poradnika – w części Materiały do powielenia dla uczniów – znajdują się natomiast przydatne do przeprowadzenia poszczególnych ćwiczeń wiersze, karty pracy, tabele, teksty do ćwiczeń stylistycznych i ortograficzno-interpunkcyjnych oraz reprodukcje ikonicznych tekstów kultury wykorzystane w tym opracowaniu.

Źródło: wstęp do poradnika

wszystko jest poezja


III KWARTAŁ

Ostrowska Małgorzata, Sterna Danuta
„Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach.
Przykładowe konspekty i polecane praktyki”
Warszawa, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015
Sygn. 40408, 40409

Książka stanowi zachętę do stosowania TIK w szkole: twórczego, aktywizującego uczniów i nawiązującego do celów nauczania. Autorki pokazują, jak tworzyć konspekt lekcji, aby efektywnie wykorzystywać nowoczesne technologie, a jednocześnie realizować zasady oceniania kształtującego. Omawiają różne modele stosowania TIK w szkole i kryteria, jakimi warto się przy tym kierować. Autorki opierają się na scenariuszach lekcji i dobrych praktykach wykorzystania TIK na lekcjach przedmiotowych i w organizacji pracy szkoły, powstałych w ramach programu Aktywna edukacja.

Źródło: http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/materialy/publikacje

tik_na_lekcjach


Pitler H., Hubbell E.R., Kuhn M.
„Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach”
Warszawa, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015
Sygn. 40410, 40411

Poradnik wykorzystywania TIK w codziennej pracy nauczyciela – do udzielania informacji zwrotnej i formułowania celów lekcji, a także inicjowania współpracy, przygotowywania podsumowań czy zadawania pracy domowej. Autorzy przedstawiają i omawiają programy służące do tworzenia dokumentów, multimediów i baz danych, wspierających przeprowadzanie burz mózgów i zabaw ruchowych, a także platformy edukacyjne.

Źródło: http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/materialy/publikacje

efektywne wykorzystanie nowych technologii


„Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych.
Diagnoza – edukacja – terapia”
Red. nauk. Barbara Winczura. Wyd. 3
Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015
Sygn. cz.40428

Książka dzieli się na 4 części, wśród których wyróżnić można diagnozę, możliwości językowe i komunikacyjne, relacje interpersonalne i komunikacje społeczne, grupy rówieśnicze z edukacją integracyjną oraz wspomaganie rozwoju i terapię.

Autorzy poszczególnych tekstów pod redakcją Barbary Winczury opisali w swoim dziele szereg przypadków, z którymi każdy pedagog styka się na co dzień i musi sobie jakoś radzić. Pojawiły się zatem problemy związane z językiem i mową, zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji u dzieci z autyzmem, samo diagnozowanie dzieci objętych tą chorobą, język i komunikacja u dzieci z FAS, dzieci z zespołem Downa, zaburzenia substancji segmentalnej i wielowymiarowe zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia oraz komunikacja z dziećmi z syndromem apallicznym. Nie zabrakło rozważań dotyczących metod komunikacji i porozumienia z takimi dziećmi. Opisano również wczesne zabawy interakcyjne, metody działania w przypadku innych chorób, odbicia w relacjach międzyludzkich w przypadku problemów z komunikowaniem się, a także ową komunikację w poszczególnych grupach wiekowych.

Źródło: fragment recenzji na stronie http://www.impulsoficyna.com.pl/promocje/dzieci-o-specjalnych-potrzebach-komunikacyjnych,1523.html

dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych


Rogers Sally J., Dawson Geraldine, Vismara Laurie A.
„Metoda wczesnego startu dla dziecka z autyzmem (ESDM). Jak wykorzystywać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć”
Kraków, Wydawnictwo UJ, 2015
Sygn. 40423

Podręcznik stworzony na podstawie przełomowego programu wczesnej interwencji, dostarcza praktycznych strategii, z których można korzystać każdego dnia. Niemal wszystkie małe dzieci – również te z ASD – mają niezwykłą zdolność uczenia się. Dr Sally Rogers, Geraldine Dawson i Laurie Vismara podpowiadają, jak wykorzystać codzienne czynności, np. jedzenie śniadania czy kąpiel, do kształcenia podstawowych umiejętności rozwojowych. Ucząc się zabawy, komunikowania się i koncentracji, dzieci mają przy okazji wiele radości i frajdy, rodzice zaś mogą z satysfakcją obserwować czynione przez nie postępy.

Źródło:
http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,2426,strona,Metoda_Wczesnego_Startu_dla_dziecka_z_autyzmem_ESDM_,katid,47.html

metoda wczesnego startu


„Oceniam, ucząc. Poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej”
Red. Danuta Sterna
Warszawa, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015
Sygn. 40406, 40407

Książka ma za zadanie ilustrować, jak można przekazywać uczniom ocenę ich pracy, wiedzy i osiągnięć, która pomaga się uczyć, a nie etykietuje i demotywuje, jak ma to miejsce w wypadku niewiele mówiących stopni. Wydaje się to szczególnie ważne w wypadku najmłodszych uczniów, dla których konsekwencje wynikające z rywalizacji i motywowania do uczenia się poprzez stopnie mogą być nieodwracalne i trwale zaważyć na ich stosunku do nauki.

Publikacja osadza zagadnienia oceniania pomagającego się uczyć w szerszym kontekście oceniania kształtującego oraz pokazuje różnorodne techniki oceniania przydatne w pracy z najmłodszymi uczniami. Wszystkie artykuły zostały napisane przez polskie nauczycielki, które chciały podzielić się swoimi sprawdzonymi rozwiązaniami.

Źródło: http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/materialy/publikacje

oceniam-uczac


Franczyk Anna, Krajewska Katarzyna
„Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju : ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących
z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych” Wyd. 8
Kraków, Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2014
Sygn. 40425

Książka zawiera ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Program przeznaczony jest do realizacji w pracy terapeutycznej w przedszkolach masowych, z grupami integracyjnymi oraz w przedszkolach integracyjnych, jak również w zajęciach terapeutycznych w klasach młodszych szkół podstawowych i specjalnych.

Celem programu jest umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości, w warunkach przedszkola ogólnodostępnego, kształtowanie właściwych interakcji międzyosobowych, kształtowanie postaw otwartości i samoakceptacji. Pełna realizacja tego celu da pedagogom możliwość stworzenia optymalnego planu psychostymulacji dzieci niepełnosprawnych i przygotowanie ich do względnie niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Źródło:
http://www.impulsoficyna.com.pl/katalog/program-psychostymulacji-dzieci-w-wieku-przedszkolnym-z-deficytami-i-zaburzeniami-rozwoju,139.html

program psychostymulacji dzieci


„Szkoło, jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów
we współczesnej szkole”
Red. Małgorzata Banasiak, Agata Wołowska
Warszawa, Wydawnictwo Difin, 2015
Sygn. 40397

Publikacja prezentuje wybrane problemy współczesnej szkoły odnoszące się do 3 obszarów jej funkcjonowania: aktywności ucznia, pracy nauczyciela oraz relacji między uczniem i nauczycielem z uwzględnieniem wpływu rodziców. W obszarze zainteresowań autorek znalazły się między innymi takie szczegółowe kwestie jak: trudności nauczycieli z utrzymaniem dyscypliny na lekcji, radzeniem sobie uczniów z wygórowanymi oczekiwaniami rodziców i związana z tym presja, kolejnych stopni awansu zawodowego, które nie idą w parze ze wzrostem kompetencji oraz problem ich „wypalania się” w zawodzie. Poza charakterystyką problemów książka zawiera również wiele cennych wskazówek i pomysłów na to, jak radzić sobie z tymi trudnymi sytuacjami i w jaki sposób im przeciwdziałać.

Źródło:
http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika/34/szkolo-jaka-jestes-problemy-nauczycieli-i-uczniow-we-wspolczesnej-szkole/2320

szkoło jaka jesteś


 Sterna Danuta
„Uczę (się) w szkole”
Warszawa, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2014
Sygn. 40412, 40413

Praktyczna pomoc w pracy dydaktycznej – rozważania na temat skutecznej edukacji zostały wzbogacone o przykłady dobrych praktyk nauczycielskich. Autorka, była nauczycielka matematyki, od kilkunastu lat pomaga dyrektorom szkół i nauczycielom efektywniej pracować, a uczniom – skuteczniej się uczyć. W nowej książce opisuje pięć strategii wykorzystywanych w nauczaniu zgodnie zasadami Oceniania Kształtującego (OK).

Źródło: http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/materialy/publikacje

uczę się w szkole


„Zagrożenia cyberprzestrzeni.
Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych”
Warszawa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka, 2014
Sygn. 40439

Publikacja powstała w ramach projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie. Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego programu rozwoju przygotowującego pracowników służb społecznych do pracy z rodzinami oraz osobami potrzebującymi pomocy w związku z zagrożeniami generowanymi przez cyberprzestrzeń. Wdrożenie innowacyjnego programu ujętego w tej publikacji ma na celu wyposażenie pracowników służb społecznych w szerszy zakres kompetencji i instrumentów wykonawczych.
W ramach publikacji wyodrębniono 6 części obejmujących następujące zagadnienia:

  • służby społeczne wobec zagrożeń cyberprzestrzeni,
  • zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego,
  • zagrożenia społeczno-wychowawcze,
  • zagrożenia związane z uzależnieniami,
  • cyberprzestępstwa.

Źródło: http://cyberprzestrzen.wspkorczak.eu/pl/dokumenty/PRODUKT-FINALNY;102.html

zagrożenia cyberprzestrzeni


Basiaga Jan
„Zawodowa miłość. O opiece nad dziećmi w pogotowiach rodzinnych”
Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2014
Sygn. cz.40394

Jednym z typów rodzin zastępczych wspierających rodziny naturalne w pełnieniu roli wychowawczej jest zawodowa rodzina zastępcza pełniąca zadania pogotowia rodzinnego, powołana do życia, jako alternatywa dla domów małego dziecka i zakładowych pogotowi opiekuńczych. Znaczenie zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego stale rośnie. Publikacja dotyczy tego obszaru opieki zastępczej nad dzieckiem z uwzględnieniem aspektów historycznego i prawnego. Szczególnym walorem pracy są badania przeprowadzone przez autora na grupie 58 rodzin zastępczych pracujących w województwie śląskim, odzwierciedlające przebieg pracy oraz zadania wyznaczane pogotowiom.

Źródło: http://www.gwp.pl/14184,zawodowa-milosc-o-opiece-nad-dziecmi-w-pogotowiach-rodzinnych.html

zawodowa miłość


II KWARTAŁ

„Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie”
Praca zbiorowa pod red. Mai Wojciechowskiej
Warszawa, Wydawnictwo SBP, 2015
Sygn. 40347

Książka poświęcona jest współczesnym problemom czytelnictwa. Autorzy tekstów – pracownicy naukowi, bibliotekarze i biblioterapeuci – omawiają zagadnienia dotyczące psychologicznych, edukacyjnych i technicznych aspektów czytelnictwa. Czytelnictwo jest przez nich ujmowane jako proces komunikacji międzyludzkiej, niezależnie od wybranego nośnika treści i rodzaju transmisji danych, ale również jako forma uczestnictwa kulturowego, sposób czerpania wiedzy, źródło inspiracji i narzędzie budowania wspólnoty intelektualnej. Lektura może również służyć kształtowaniu wartości, postaw etycznych oraz wzbogacaniu sfery emocjonalnej.

Źródło: http://www.empik.com/czytelnictwo-w-dobie-informacji-cyfrowej-rozwoj-bariery-technologie-opracowanie-zbiorowe,p1113520591,ksiazka-p

czytelnictwo w dobie informacji


Majewska-Opiełka Iwona
„Logodydaktyka w edukacji. O wychowaniu
mądrego i szczęśliwego człowieka”

Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014
Sygn. 40357

Logodydaktyka to autorska koncepcja Iwony Majewskiej-Opiełki zajmująca się całościowo wspieraniem rozwoju człowieka. W myśl założeń logodydaktyki zadaniem edukacji nie mogą być jedynie przekaz wiedzy merytorycznej i nauka krytycznego myślenia. Jej powinnością jest również przyczynianie się do wykształcenia w młodych ludziach siły charakteru i poczucia tożsamości, czyli wychowanie człowieka, który poradzi sobie w nieustannie się zmieniającym świecie. Koncepcja wychowawcza oparta na logodydaktyce bardzo dobrze sprawdzi się na każdym poziomie edukacji, umożliwiając wychowywanie uczniów do przyszłości przy równoczesnej trosce o ich teraźniejszość. Książka zawiera nie tylko kompleksowe omówienie teoretycznych podstaw logodydaktyki wraz z licznymi dowodami jej skuteczności w sferze edukacyjnej, ale również zestaw praktycznych wskazówek dla praktyków oraz zbiór 30 tematów do pracy przez okres całej edukacji. Dzięki temu po jej lekturze każdy czytelnik będzie wiedział, od czego zacząć i jak krok po kroku osiągać cele, do których zmierza wraz z uczniami.

Źródło:
http://www.gwp.pl/13844,logodydaktyka-w-edukacji-o-wychowaniu-madrego-i-szczesliwego-czlowieka.html

logodydaktyka w edukacji


„Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka”
Autorzy: Zbigniew Semadeni [i in.]
Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2015
Sygn. cz.40360

W książce przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia edukacji matematycznej dzieci w wieku od przedszkola po klasę IV szkoły podstawowej. Wykładowcy i studenci edukacji wczesnoszkolnej znajdą w książce pełny kurs podstawowej wiedzy merytoryczno-metodycznej dotyczącej edukacji matematycznej, oparty na solidnych podstawach naukowych i na założeniu zgodności procesu kształcenia z naturalnym rozwojem umysłowym i emocjonalnym dzieci.
Dla nauczycieli klas I–III szczególnie ważne jest to, że opisane w tej pozycji prawidłowości dotyczące skutecznego uczenia się matematyki i przechodzenia dzieci na coraz wyższe poziomy rozumienia stosują się zarówno przy doskonaleniu tradycyjnego nauczania w systemie klasowo-lekcyjnym, jak i w tych grupach, w których nauczyciele zostawiają dzieciom większą swobodę i wspierają je w samodzielnej działalności matematycznej. Także rodzice zatroskani o edukację swoich dzieci znajdą wiele informacji o przyczynach trudności pojawiających się podczas nauki matematyki, jak również rady i wskazówki dotyczące wspomagania rozwoju dzieci. Wszyscy zainteresowani znajdą też informacje, jak można wykryć uzdolnienia matematyczne dziecka i jak je stymulować.

Źródło: http://www.wydped.com.pl/ksiazka.php?id_ksiazka=603&rozwin_opis=OK

matematyczna edukacja wczesnoszkolna


Goddard Blythe Sally
„Niedojrzałość neuromotoryczna dzieci i dorosłych.
Testy Przesiewowe INPP dla lekarzy i pracowników służby zdrowia”

Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015
Sygn. 40364

W pierwszym roku życia u dziecka występują tzw. odruchy pierwotne, które w odpowiednim czasie zostają zastąpione przez reakcje posturalne. Jeśli odruchy nie zostaną wyhamowane, mówimy o niedojrzałości neuromotorycznej – jej symptomami mogą być trudności szkolne, agorafobia czy trudności z orientacją w przestrzeni. Książka Sally Goddard Blythe pozwala zdiagnozować niedojrzałość neuromotoryczną nie tylko u dzieci, ale także u osób dorosłych. Przeznaczona jest dla psychologów, fizjoterapeutów i nauczycieli.

Źródło: http://myslec.pwn.pl/Ksiazki/Psychologia/Niedojrzalosc-neuromotoryczna-u-dzieci-i-doroslych

Niedojrzalosc-neuromotoryczna


Kaźmierczak Maria
„Oblicza empatii w procesie adaptacji do rodzicielstwa”
Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2015
Sygn. 40365

Adaptacja do rodzicielstwa zakłada złożoność doświadczeń i wymaga dojrzałości – podobnie jak empatia. Oba te zagadnienia budzą w ostatnich latach szczególne zainteresowanie. Prezentowane badania ukazują specyfikę i znaczenie wymiarów empatii dla jakości stawania się rodzicami w kontekście obrazu siebie oraz doświadczeń pochodzących z rodziny pierwotnej. Formułowane wnioski dotyczą funkcjonowania par i zwracają uwagę na skłonności obojga partnerów do empatii. Książka jest adresowana do osób zainteresowanych problematyką rodziny i rodzicielstwa, w tym do specjalistów pracujących z przyszłymi rodzicami przygotowującymi się na narodziny dziecka, jak również interesujących się zagadnieniem empatii.

Źródło: http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_p=2447

oblicza empatii w procesie adaptacji do rodzicielstwa


Grycman Magdalena, Kaczmarek Bogusława Beata
„Podręczny słownik terminów AAC
(komunikacji wspomagającej i alternatywnej)”

Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014
Sygn. P 40367

Podręczny słownik terminów AAC (komunikacji wspomagającej i alternatywnej) jest pierwszą w Polsce tego rodzaju publikacją, adresowaną do szerokiego grona zarówno specjalistów, jak i rodziców, opiekunów, przyjaciół – osób dzielących codzienność z dziećmi i dorosłymi doświadczającymi trudności w porozumiewaniu się. Jest próbą opisania blisko 1600 pojęć odnoszących się do nowego obszaru w polskiej logopedii i pedagogice osób niepełnosprawnych, jakim jest zastosowanie alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami mowy, języka i komunikacji.

Źródło: http://www.impulsoficyna.com.pl/katalog/podreczny-slownik-terminow-aac,1605.html

podręczny słownik terminów AAC


Klim-Klimaszewska Anna
„Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji i dysgrafii na zajęciach
terapeutycznych w przedszkolu”

Warszawa, Instytut Wydawnicza ERICA, 2015
Sygn. cz.40371

W pierwszym rozdziale książki przedstawiona jest problematyka ryzyka dysleksji i dysgrafii. W drugim omawiana jest organizacja zajęć terapeutycznych. Natomiast w rozdziale trzecim znalazły się praktyczne rozwiązania w postaci metod, ćwiczeń, scenariuszy zajęć i planów pracy przydatne podczas prowadzenia zajęć terapeutycznych w przedszkolach z dziećmi ryzyka dysleksji i dysgrafii. Książka przeznaczona jest dla studentów studiów pedagogicznych o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, ale także dla kochających rodziców, którzy pragną zrozumieć problematykę dysleksji i dysgrafii oraz chcą pomóc swoim pociechom.

Źródło: http://www.wydawnictwoerica.pl/sites/books/201

306_Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji


„Przedszkole – przemiany instytucji i jej funkcji”
Edukacja małego dziecka. T.8.

Red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Urszula Szuścik, Aleksandra Minczanowska
Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015
Sygn. cz. 39021/8

Tom 8 serii Edukacja małego dziecka w całości został poświęcony zagadnieniom związanym z wychowaniem przedszkolnym. Okres wychowania przedszkolnego ma bez wątpienia strategiczne znaczenie dla prawidłowego rozwoju dziecka. Jest to związane przede wszystkim z tym, że wszelkie wysiłki zmierzające do wyrównywania szans mają sens wówczas, gdy podejmowane są w najwcześniejszych latach rozwoju, a więc w wieku 2–6 lat.
Prezentowany tom obejmuje 2 główne zakresy tematyczne, ujęte w 4 częściach i odnoszące się do przedszkola jako instytucji, w tym m.in. jej organizacji, warunków i kadry oraz do kompetencji związanych z jakościowym wymiarem przedszkolnej edukacji, w tym kompetencji nauczycieli-wychowawców oraz kompetencji dzieci.

Źródło: http://www.impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/edukacja-malego-dziecka-tom-8,1653.html

przedszkole przemiany instytucji


Weitzman Elaine, Greenberg Janice
„Razem uczymy się mówić. Przewodnik dotyczący wspomagania rozwoju
językowego dzieci dla opiekunów i nauczycieli przedszkolnych”

Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2014
Sygn. 40375

Publikacja powstała z myślą o pedagogach, którzy chcą zapewnić każdemu ze swoich podopiecznych najlepsze warunki do nauki, oraz rodzicach dzieci nieśmiałych i wycofanych, słabo komunikujących się i dotkniętych opóźnieniami rozwoju mowy.
W niniejszej książce, przedstawiającej opracowany w Hanen Centre w Kanadzie program „Learning Language and Loving It”, opisano skuteczne strategie wspierania rozwoju mowy dziecka. Autorki tłumaczą, w jaki sposób:
• stymulować rozwój językowy dziecka podczas codziennych aktywności i zabawy,
• zwracać uwagę na zainteresowania dziecka, by przejmowało ono inicjatywę w interakcjach,
• przystosowywać sposób mówienia do możliwości komunikacyjnych dzieci,
• wspierać samodzielność dziecka w kontaktach z rówieśnikami,
• używać języka w zabawach w udawanie,
• zachęcać dziecko do czytania i pisania.

Źródło:
http://harmonia.edu.pl/pl/p/RAZEM-UCZYMY-SIE-MOWIC-Przewodnik-dotyczacy-wspomagania-rozwoju-jezykowego-dzieci-dla-opiekunow-i-nauczycieli-przedszkolnych/968

razem uczymy się mówić


Grzybowski Przemysław Paweł
„Śmiech w edukacji. Od szkolnej wspólnoty śmiechu
po edukację międzykulturową”

Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015
Sygn. 40383

Najobszerniejsza w Polsce monografia na temat śmiechu, uśmiechu, komizmu, humoru, wyśmiewania i poczucia humoru w edukacji. Zawiera charakterystykę tych zjawisk w perspektywie historycznej i porównawczej, rekonstrukcje polskich i zagranicznych badań oraz koncepcji naukowych na temat śmiechu w szkole, propozycje wykorzystania zabawnych lektur i innych materiałów na zajęciach, w domu, w grupach rówieśniczych itp., a także liczne przykłady związanych ze szkołą dowcipów, kawałów, przezwisk, humoru z prac i zeszytów. Autor zwraca szczególną uwagę na śmiech jako czynnik poprawy atmosfery w klasie szkolnej i relacji nauczyciel-uczeń, środek służący do uzyskania wysokiej jakości życia w sferze publicznej oraz budowania wspólnot śmiechu na zasadzie edukacji międzypokoleniowej. Część analityczną uzupełnia obszerny przewodnik bibliograficzny na temat śmiechu zawierający źródła w kilku językach.

Źródło: http://www.impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/smiech-w-edukacji,1572.html

śmiech w edukacji


I KWARTAŁ

Trojanowicz-Kasprzak Maria
„Czytanie globalne po polsku”
Kraków, Centrum Edukacyjne BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, 2013
Sygn. 40277

W poradniku została zaprezentowana rewolucyjna metoda czytania globalnego – jej realizacja w polskich warunkach, korzyści płynące z pracy tą metodą i błędy, jakich należy unikać. Koniec z wyklaskiwaniem sylab, wysłuchiwaniem, jaka głoska jest na początku słowa, z poznawaniem alfabetu literka po literce. Książka zawiera nie tylko przykłady zabaw w czytanie, są w niej relacje rodziców (także opiekunów dzieci dysfunkcyjnych) oraz odesłania do filmów, na których dzieci czytają. Zapraszamy w fascynującą podróż do krainy czytania globalnego!

Źródło: http://www.czytanieglobalne.edu.pl/?page_id=1703

czytanie globalne po polsku


Skarbek Karolina, Wrońska Irmina
„Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego
dziecka w wieku przedszkolnym. Wskazówki dla nauczycieli dotyczące
organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej”

Kraków, Centrum Edukacyjne BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, 2013
Sygn. cz.40266

Zgodnie z nowymi rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej z 2013 r. pomoc psychologiczno-pedagogiczna powinna być zapewniana na terenie placówki, do której uczęszcza dziecko. Nowe przepisy obligują więc nauczycieli do wyodrębniania dzieci, które potrzebują pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz zaplanowania form udzielanego wsparcia, a także do opracowania programów pracy terapeutycznej.
Ta książka to wsparcie dla nauczycieli w realizacji ich nowych zadań, zawierająca niezbędne wytyczne związane z przepisami oświatowymi, usystematyzowaną wiedzę merytoryczną oraz praktyczne wskazówki i gotowe projekty, które ułatwią stawienie czoła nowym wyzwaniom i obowiązkom.
W jaki sposób ta publikacja pomoże nauczycielom?
• przybliży pojęcie i metody diagnozy funkcjonalnej;
• uporządkuje wiedzę z zakresu prawidłowości i rozwoju dziecka w poszczególnych sferch;
• rozwinie umiejętności konstruowania prób diagnostycznych do oceny rozwoju dziecka;
• omówi ogólne zasady dotyczące organizowania działań wspierających rozwój dziecka;
• przedstawi zagadnienia dotyczące planowania terapii i doboru odpowiednich ćwiczeń;
• pokaże, jak można organizować działania wspierające w sposób praktyczny, krok po kroku.
Książka zawiera gotowe arkusze diagnostyczne!

Źródło:
http://www.eduksiegarnia.pl/diagnoza-wspomaganie-rozwoju-psychoruchowego-dziecka-wieku-przedszkolnym-wskazowki-nauczycieli-dotyczace-organizowania-pomocy-psychologicznopedagogicznej-p-9173.html

diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego


„Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Przykładowe rozwiązania”
Praca zbiorowa pod red. Agnieszki Pfeiffer
Warszawa, KOWEZiU, 2014
Sygn. cz. 40322

Celem publikacji jest przybliżenie szkołom i placówkom systemu oświaty oraz ich organom prowadzącym przykładów realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Pierwsza część publikacji ma charakter ogólny. Omówiono w niej m.in. akty prawne regulujące organizację doradztwa zawodowego w systemie oświaty. W drugiej części publikacji zgromadzono przykłady dobrych praktyk w zakresie realizacji doradztwa zawodowego na poziomie gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz ich organów prowadzących. W rozdziale 7. przedstawione są przykładowe rozwiązania dotyczące zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego w organizację doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty. W ostatnich dwóch rozdziałach dotyczących zadań poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz poradnictwa zawodowego dla dorosłych ujęto teoretyczne podejście do ich roli w realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Źródło:
http://www.koweziu.edu.pl/item/1008-doradztwo-edukacyjno-zawodowe-przyk%C5%82adowe-rozwi%C4%85zania

doradztwo-edukacyjno-zawodowe


Stachera Hanna, Kijo Anna, Wilińska Justyna
„Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne?”
Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014
Sygn. 40289, 40321

W poradniku Autorki przekazują swoje doświadczenia z wieloletniej pracy w szkole z uczniami uzdolnionymi w dziedzinie informatyki. Opisują metody wykorzystywane w pracy, sposoby identyfikowania uzdolnień uczniów oraz planowania ich rozwoju. Podają propozycje zajęć pozalekcyjnych, które sprawdzają się najlepiej, a także metody pracy stosowane podczas lekcji sprzyjające rozwijaniu zdolności. Proponowane metody dydaktyczne, materiały, strony internetowe, literatura i uwagi mogą stać się pomocne w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. Także rodzice znajdą w poradniku ważne informacje na temat zdolności informatycznych dzieci, sposobów i metod rozpoznawania uzdolnień, budowania indywidualnych planów edukacyjnych w wielu specjalnościach informatyki, a także metod przygotowania do olimpiad i konkursów. Zaprezentowane doświadczenia szkolne mogą być wykorzystane przez rodziców do pomocy swojemu zdolnemu dziecku w kształtowaniu i rozwijaniu jego pasji informatycznych.

Źródło: okładka książki
http://www.bc.ore.edu.pl/publication/685

jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne


 „Praca z uczniem uzdolnionym geograficznie. Poradnik dla nauczycieli”
Autorzy: Elżbieta Szkurłat [i in.]
Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014
Sygn. 40290

Poradnik niniejszy został pomyślany jako praktyczna pomoc dydaktyczna do pracy z uczniem uzdolnionym geograficznie dla nauczycieli na różnych etapach edukacyjnych. Intencją Autorów było, aby zagadnienia teoretyczne nie zdominowały praktyki. […] Wychodząc z założenia, że planowaniu i organizacji pracy z uczniem zdolnym towarzyszy niełatwy proces diagnozowania jego zmieniających się z wiekiem uzdolnień, zamieszczono wykazy cech ucznia uzdolnionego geograficznie na poszczególnych etapach edukacji. Aby nie stanowiły one niezrozumiałych ogólników – zostały poparte konkretnymi przykładami zachowań ucznia. Praktyczną pomoc w diagnozowaniu uzdolnień geograficznych stanowią zamieszczone w poradniku przykłady różnych form i metod diagnozowania oraz sprawdzone narzędzia diagnostyczne: testy, zadania i ćwiczenia sprzyjające odkrywaniu zdolności geograficznych uczniów.
Główną, praktyczną część poradnika stanowią propozycje form i metod pracy z uczniem zdolnym – ściśle powiązane z obowiązującą podstawą programową – ciekawe, rozbudzające zainteresowania i uzdolnienia geograficzne uczniów[…]:
– propozycje scenariuszy lekcji o tematyce geograficznej,
– przykłady wykorzystania metody projektu,
– przykłady zajęć pozalekcyjnych, zajęć i ćwiczeń terenowych,
– przykłady tematyki i organizacji szkolnych konkursów geograficznych.

Źródło: ze wstępu do książki
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/682/Praca+z+uczniem+uzdolnionym+geograficznie.+Poradnik+dla+nauczycieli.pdf

praca z uczniem uzdolnionym geograficznie


Zbrzeźna Celina, Przybyszewska-Pietrasiak Anita,
Ratajczak-Nadolska Grażyna

„Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych.
Poradnik dla nauczycieli”. Wyd. 2

Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014
Sygn. cz.40313, 40314

Poradnik zawiera zarówno rozdziały teoretyczne, jak i bogaty zasób materiałów praktycznych, co z punktu widzenia adresatów, czyli przede wszystkim nauczycieli przedmiotów z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej, jest szczególnie cenne. Istotne jest również zwrócenie uwagi na problemy pedagogiczne i wychowawcze jakie mogą sprawiać uczniowie zdolni. Autorki podkreślają znaczenie doświadczania obcowania uczniów z kulturą poprzez oglądanie dzieł sztuki, słuchanie utworów muzycznych. Zachęcają do takiej aktywności wskazując możliwości realizacji zajęć praktycznych np.: w muzeum, w operze czy w sali koncertowej. Szczególnie podkreślają wagę i znaczenie włączania aktywizujących strategii kształcenia do nauczycielskiego warsztatu. Poradnik polecamy szczególnie nauczycielom z mniejszym doświadczeniem zawodowym, także tym, którzy z racji zyskania dodatkowych kwalifikacji rozpoczynają nauczanie przedmiotów artystycznych i poszukują dodatkowych materiałów praktycznych oraz inspiracji.”

Źródło: Zbigniew Żuchowski, fragment recenzji na okładce
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/716/praca+z+uczniem+zdolnym+na+zajeciach.pdf

praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych


„Psychologia rodziny”
Red. nauk. Iwona Janicka, Hanna Liberska
Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
Sygn. cz.40257

Zespół znakomitych polskich familiologów przygotował podręcznik, którego celem jest usystematyzowanie współczesnej wiedzy na temat rodziny. Znajdują się w nim informacje na temat:
• funkcjonowania systemu rodzinnego – funkcji i ról rodzinnych, komunikacji i narracji rodzinnych, więzi, transmisji międzypokoleniowej;
• nietradycyjnych form życia rodzinnego – rodzin zrekonstruowanych, adopcyjnych, wielokulturowych i innych;
• problemów życia rodzinnego – choroby w systemie rodzinnym, problemów prokreacyjnych, przemocy;
• współczesnych nurtów w terapii rodziny, rytuałów rodzinnych, pozytywnej psychologii rodziny.

Źródło: http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/251858/psychologia-rodziny.html

psychologia rodziny


Reddy Linda A.
„Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka. Interwencje przez zabawę”
Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
Sygn. 40295

Jak rozwijać umiejętności społeczne dzieci w przyjemny i skuteczny sposób? Przez zabawę! Przedstawiamy książkę, która krok po kroku wyjaśnia, jak nauczyć dzieci w wieku 5-12 lat:
• zawierania przyjaźni,
• czekania na swoją kolej,
• proszenia o pomoc i oferowania pomocy,
• używania odpowiednich słów,
• kontrolowania swojego zachowania,
• wyrażania emocji.
Ta książka to prawdziwa „skrzynka narzędziowa” nauczyciela, pedagoga, wychowawcy. Zawiera kompletne, rzetelne informacje na temat interwencji przez zabawę rozwijającą umiejętności społeczne dzieci – od wskazówek dotyczących tworzenia grupy po gotowe scenariusze interwencji. Dodatkowym atutem książki jest uwzględnienie specyfiki terapii zabawą skierowaną do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Źródło: http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/244768/rozwijanie-umiejetnosci-spolecznych-dziecka.html

rozwijanie umiejętności społecznych dziecka


Sawiński Julian Piotr
„Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku.
Pytania, refleksje, dobre rady. Poradnik dla nauczycieli”

Warszawa, Wydawnictwo Difin, 2014
Sygn. 40259

Różnorodne techniki motywowania uczniów do uczenia się i pobudzania kreatywnego myślenia, inspirowanie i rozwijanie racjonalnego myślenia uczniów, neurodydaktyka i organizowanie procesu uczenia się, problem egalitaryzmu i elitaryzmu, praca zespołowa uczniów, uczenie odpowiedzialności i samodzielności, nowoczesne technologie w szkole – to tylko niektóre z zagadnień omówionych w tym poradniku. Autor przedstawił metody aktywizowania uczniów w procesie nauczania – uczenia się, podając wiele wartościowych przykładów z praktyki pedagogicznej swojej i uznanych autorytetów w tej dziedzinie. Przedstawione działania mogą być od razu wykorzystane w praktyce szkolnej. Każdy rozdział podsumowany jest dobrymi radami dla Czytelnika oraz pytaniami sprawdzającymi wraz z wykazem literatury pogłębiającej omawiane zagadnienia, co inspiruje do aktywnej pracy z poradnikiem.

Źródło:
http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika/34/sposoby-aktywizowania-uczniow-w-szkole-xxi-wieku-pytania-refleksje-dobre-rady/julian-piotr-sawinski/2253

sposoby aktywizowania uczniów


 „Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać
i kształcić w przedszkolu i w domu”
pod red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Kraków, Wydaw. Centrum Edukacji BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, 2014
Sygn. 40244

Publikacja zawiera wiedzę stanowiącą bazę dla wszystkich zakresów działalności pedagogicznych. W książce znajdują się nowe i mało znane informacje o skutecznych sposobach kierowania uczeniem się starszych przedszkolaków, o których powinien wiedzieć każdy świadomy nauczyciel i rodzic. To ponad 400-stronicowa skarbnica praktycznej wiedzy, w której znajdziemy gotowe odpowiedzi na wiele zagadnień. Jako jedna z pierwszych bezpośrednio nawiązuje do Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r.)

Źródło:
http://blizejprzedszkola.pl/wydawnictwo/?32,starsze-przedszkolaki-jak-skutecznie-je-wychowywac-i-ksztalcic-w-przedszkolu-i-w-domu

Starsze_przedszkolaki


 Bronikowski Michał, Kantanista Adam, Glapa Agata
„Wychowanie fizyczne – praca z uczniem zdolnym” Wyd. 2
Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014
Sygn. cz.40315, 40316, 40317

Poradnik ten to bardzo wyczerpujące kompendium o pracy z uczniem uzdolnionym ruchowo. Nauczyciel znajdzie tutaj nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim rozwiązania praktyczne począwszy od metod, form, sposobów po przykłady zabaw i gier sportowych. Wszystkie przedstawione propozycje charakteryzuje różnorodność i pomysłowość, odpowiedni stopień trudności dostosowany do wieku rozwojowego, płci, możliwości uczniów i uzdolnień ruchowych. Autorzy poradnika ukazują wielowymiarowość wychowania fizycznego, jako przedmiotu pozwalającego na wszechstronne wzmacnianie ucznia uzdolnionego ruchowo. Prezentują szerokie spojrzenie na uzdolnienia ruchowe ucznia w myśl zasady „nie ma uczniów nieuzdolnionych ruchowo, są tylko uczniowie o różnych poziomach tych uzdolnień”. Otwiera to przed nauczycielem nieograniczone możliwości indywidualizacji pracy z dziećmi i młodzieżą w zależności od posiadanych zdolności (w tym również dziećmi niepełnosprawnymi).

Źródło: fragment recenzji na okładce
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/670/wychowanie+fizyczne+-+praca+z+uczniem+zdolnym.pdf

wf - praca z uczniem zdolnym

Reklamy