2017

 INFORMACJE O KSIĄŻKACH POCHODZĄ ZE STRON WWW WYDAWCÓW
I KSIĘGARŃ INTERNETOWYCH


IV KWARTAŁ

Głodkowska Joanna
”Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji”
Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Sygn. cz.40946

Książka porządkuje aktualny stan wiedzy dotyczący procesu nauczania–uczenia się osób wymagających specjalnej usługi edukacyjnej. Poszczególne rozdziały Autorka ukierunkowała na dookreślanie znaczeń (definicje, klasyfikacje) oraz budowanie systematyki dydaktyki specjalnej i opracowanie założeń do projektowania dydaktyk specjalistycznych. Daje to podstawy wyjaśniania rzeczywistości edukacyjnej także przez rozważanie inspirujących badawczo obszarów dydaktyki specjalnej, wyłanianie i nazywanie jej kanonów, formułowanie prawidłowości dydaktycznych oraz rozpoznawanie swoistości dydaktyki specjalnej.

Publikacja będzie użytecznym źródłem wiedzy i inspiracji dla nauczycieli akademickich, a także dla badaczy, naukowców oraz nauczycieli praktyków. Będzie przydatna dla studentów kierunków pedagogicznych, którzy przygotowując się do pracy z uczniami wymagającymi specjalnej realizacji ich potrzeb edukacyjnych, zarówno w szkolnictwie specjalnym, jak i ogólnodostępnym, powinni poznać specyfikę kształcenia specjalnego.

Przyjęte w tej monografii definicje i systematyka dydaktyki specjalnej stały się wykładnią dla analiz i przeglądu dydaktyk specjalistycznych, które zostały zaprezentowane w publikacji:

„Dydaktyka specjalna.
Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych”
Red. nauk. Joanna Głodkowska
Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Sygn. cz.40945

 Źródło: https://ksiegarnia.pwn.pl/Dydaktyka-specjalna,725005576,p.html


„Mutyzm wybiórczy w praktyce terapeutycznej. Terapie szyte na miarę”
Autorzy: Monika Cabała, Katarzyna Szyszka, Joanna Bala, Klaudia Giese-Szczap, Aneta Kiepiela-Koperek, Jadwiga Miękina-Pindur, Iwona Młynarska, Alicja Pilch, Sylwia Szczęśniak
Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017
Sygn. 40949

Książka przedstawia doświadczenia terapeutów i ich różne spojrzenia na terapię w mutyzmie wybiórczym. Opisuje formy, techniki i metody pracy z dziećmi z tym zaburzeniem. Autorki wykorzystują zróżnicowane formy terapeutyczne i „szyją terapie na miarę dziecka”, a także podkreślają, że z wielu metod terapeutycznych należy stworzyć tę jedną, „własną” – indywidualną dla konkretnego dziecka z mutyzmem wybiórczym. […] Przedstawiają przypadki dzieci na różnych etapach rozwojowych: dwuletniej dziewczynki uczęszczającej do żłobka, pacjentów w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz chłopca w wieku gimnazjalnym. Ukazanie skali zaburzenia wśród dzieci jest ogromnie ważne dla logopedów, psychologów, pedagogów i rodziców. Mutyzm może bowiem pojawić się niezależnie od wieku dziecka, przeżyć, środowiska i miejsca.

Z recenzji dr Moniki Kozery-Wierzchoś

 Źródło: http://www.impulsoficyna.com.pl/katalog/mutyzm-wybiorczy-w-praktyce-terapeutycznej,1907.html


Gwardys-Bartmańska Marianna
„Myślenie matematyczne.
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu”
Warszawa, PWN Wydawnictwa Szkolne, 2017
Sygn. 40959

Publikacja przeznaczona jest dla 3 grup wiekowych: 3- i 4-latków, 4- i 5-latków, oraz 5- i 6-latków. W skład książki wchodzą: arkusz obserwacji jakościowej dla każdego dziecka, scenariusze zajęć kształtujących umiejętności w zakresie orientacji przestrzennej, liczenia, rachowania, klasyfikowania, pojęć geometrycznych, karty pracy nawiązujące do tematyki zajęć, kolorowe materiały pomocnicze do pracy z grupą oraz gazetka informacyjna dla rodziców.

Źródło: https://ksiegarnia.pwn.pl/Zajecia-korekcyjno-kompensacyjne-w-przedszkolu-Myslenie-matematyczne,731180344,p.html


Kołodziej Lidia, Zgondek Elżbieta
„Orientacja przestrzenna.
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu”
Warszawa, PWN Wydawnictwa Szkolne, 2017
Sygn. 40960

Publikacja przeznaczona jest dla 2 grup wiekowych: 3 i 4-latków oraz 5 i 6-latków. W książce zawarte zostały ćwiczenia i zabawy ułatwiające poznanie samego siebie, ćwiczenia orientacji w schemacie ciała drugiej osoby, ćwiczenia umiejętności określania stosunków zachodzących w przestrzeni. Przygotowany zestaw dziesięciu scenariuszy ma pomóc zredukować trudności wykryte u dziecka. Scenariusze mają otwartą formułę, co oznacza, że można je realizować w różnych porach dnia i wybierać propozycje zgodne z wiekiem i możliwościami dzieci. Integralną częścią książki są również karty pracy, kolorowe materiały pomocnicze do pracy z grupą oraz gazetka informacyjna dla rodziców.

Źródło: https://ksiegarnia.pwn.pl/Zajecia-korekcyjno-kompensacyjne-w-przedszkolu-Orientacja-przestrzenna,734402570,p.html


Skiba Dorota
„Percepcja wzrokowa.
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu”
Warszawa, PWN Wydaw. Szkolne, 2017
Sygn. 40962

Publikacja przeznaczona jest dla 2 grup wiekowych: 3 i 4-latków oraz 5 i 6-latków. W książce zawarte zostały propozycje metod diagnostycznych do oceny percepcji wzrokowej, przykładowy arkusz diagnozy, a także scenariusze zajęć umożliwiających ćwiczenie spostrzegania wzrokowego i pamięci wzrokowej w zakresie zależności przestrzennych, kształtowanie myślowych ośrodków skojarzeniowych, ćwiczenie uwagi oraz motoryki małej i dużej. Integralną częścią książki są również karty pracy, kolorowe materiały do pracy z grupą oraz gazetka informacyjna dla rodziców.

Źródło: https://ksiegarnia.pwn.pl/Zajecia-korekcyjno-kompensacyjne-w-przedszkolu-Percepcja-wzrokowa,734402572,p.html


Wojciechowski Franciszek, Opozda-Suder Sylwia
„Poradnictwo w oddziaływaniach ortopedagogicznych.
Wybrane problemy”
Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017
Sygn. 40951

Książka podejmuje ważne problemy dotyczące współczesnego poradnictwa. Zawiera także najnowsze trendy związane ze wsparciem osób z niepełnosprawnościami, szeroko pojętym rozwojem, autonomią i zabezpieczeniem ich praw, zachęcaniem do szerokiego uczestnictwa społecznego.

Autorzy prezentują własne stanowisko, odwołując się do najnowszej, bardzo dobrze dobranej literatury: psychologicznej, pedagogicznej i socjologicznej. Książka zachęca do przemyśleń, refleksji, a ponadto może stać się źródłem inspiracji do tworzenia praktycznych rozwiązań.

Książka skierowana jest do pedagogów specjalnych, doradców, pracowników poradni specjalistycznych, nauczycieli szkół specjalnych, studentów, samych rodziców dzieci z ograniczoną sprawnością, jak również wszystkich innych, którzy podejmują działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Źródło: http://www.impulsoficyna.com.pl/nowosci/poradnictwo-w-oddzialywaniach-ortopedagogicznych,1916.html


„Psychologia kliniczna”
Red. nauk. Lidia Cierpiałkowska, Helena Sęk
Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Sygn. cz.40952

Podręcznik akademicki Psychologia kliniczna jest kontynuacją poprzednich opracowań redagowanych przez Andrzeja Lewickiego (1969/1978) oraz Helenę Sęk (1991/2006). Zawarte w nim teksty zostały przygotowane przez Autorki i Autorów reprezentujących wiodące ośrodki naukowe w Polsce, należących do trzech pokoleń psychologów klinicznych.

W kolejnych częściach podręcznika Czytelnik znajdzie informacje na temat:

  • teoretycznych podstaw psychologii klinicznej,
  • podstawowych kierunków i podejść w psychologii klinicznej: orientacji psychoanalitycznej, behawioralno-poznawczej, egzystencjalno-humanistycznej i koncepcjach systemowych,
  • diagnozy psychologicznej – modeli, metod diagnostycznych oraz czynników warunkujących jakość diagnozy,
  • psychologii zaburzeń psychicznych opisanych w aktualnie obwiązujących systemach klasyfikacyjnych (ICD-10 i DSM-5),
  • subdyscyplin psychologii klinicznej (psychologia kliniczna dziecka, neuropsychologia kliniczna, kliniczna psychologia zdrowia, psychologia niepełnosprawności i rehabilitacji, psychogerontologia oraz psychologia sądowa),
  • form pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych (psychoterapia, poradnictwo psychologiczne, promocja zdrowia, prewencja zaburzeń, pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysu i inne).

Źródło: https://ksiegarnia.pwn.pl/Psychologia-kliniczna,618698833,p.html


„Trudności w uczeniu się i zaburzenia zachowania
występujące u małych dzieci”
Red. Anna Mikler-Chwastek
Warszawa, Wydawnictwo Difin, 2017
Sygn. 40954

To książka o zaburzeniach i trudnościach rozwojowych, z którymi mogą zmagać się już najmłodsze dzieci. Rodzice, opiekunowie w żłobku lub nauczyciele wychowania przedszkolnego spędzają z dzieckiem wiele czasu, mają zatem możliwość obserwowania jego działań podczas zabawy i codziennych czynności. To doskonała okazja do tego, by zwrócić uwagę na zarysowujące się już problemy rozwojowe i szybko zorganizować pomoc w domu, w żłobku, klubie dziecięcym i przedszkolu.Czytelnik uzyska informacje, jak pracować z dzieckiem, a także, gdzie szukać pomocy w razie wątpliwości czy poważnych trudności.

Źródło: http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika/34/trudnosci-w-uczeniu-sie-i-zaburzenia-zachowania-wystepujace-u-malych-dzieci/2970


Franczyk Anna, Krajewska Katarzyna
„Wybrane narzędzia do programu psychostymulacji dzieci
w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju”
Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017
Sygn. cz.40955

Integralną częścią pracy terapeutycznej jest postawienie diagnozy, która stanowi bazę danych o tym, co dziecko lubi robić, jakie czynności dają mu radość, co potrafi, a co może sprawiać mu trudność. Diagnozowanie umiejętności i możliwości dziecka powinno odbywać się przede wszystkim poprzez zabawę, która jest przyjemnością i pomaga mu radzić sobie ze wszystkimi trudnymi emocjami. Najlepszym inicjatorem zabaw jest samo dziecko. To ono wie, czym i w jaki sposób chce się bawić. Rolą nauczyciela terapeuty, jako bacznego obserwatora i zarazem współuczestnika czynności, jest takie pokierowanie zabawą, by dziecko czerpało z niej przyjemność, a nauczyciel wiedzę diagnostyczną. Uzupełnieniem prowadzonej przez nauczyciela terapeutę diagnozy mogą być diagnostyczne karty pracy.

W niniejszej książce Autorki przedstawiają przykładowe zabawy i karty pracy do wykorzystania w procesie diagnozowania. Opracowane propozycje mogą być zastosowane w różnorodnych sytuacjach, w zależności od inwencji nauczyciela terapeuty.

Źródło: http://www.impulsoficyna.com.pl/nowosci/wybrane-narzedzia-do-programu-psychostymulacji-dzieci-w-wieku-przedszkolnym-z-deficytami-i-zaburzeniami-rozwoju,1920.html


„Zabawa i zabawka. Konteksty, wartość, znaczenia”
Red. nauk. Barbara Bilewicz-Kuźnia
Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2017
Sygn. 40956

Niniejsze opracowanie prezentuje współczesne i historyczne ujęcie zabawy oraz przedstawia jej znaczenie z różnych perspektyw. Jego celem jest zaktualizowanie wiedzy na temat walorów rozwojowych zabawy, budowanie szacunku dla tej formy aktywności, a przez to dążenie do stwarzania dzieciom jak najlepszych warunków do korzystania z przysługującego im prawa do zabawy. W opracowaniu głos zabiera dwanaście osób reprezentujących różne dziedziny nauki: socjologię, filozofię, antropologię, psychologię oraz pedagogikę i jej subdyscypliny. Znajdują się tu rozdziały przygotowane przez badaczy i praktyków, którzy na zabawę spojrzeli z różnych perspektyw: z empirycznego, naukowego i praktycznego punktu widzenia. Monografia składa się z dwóch części. Pierwsza z nich nosi tytuł „Interdyscyplinarność postrzegania zabawy”, druga – „Wartość zabawy i zabawki”.

Źródło: http://www.wydawnictwo.umcs.eu/produkt/4922/zabawa-i-zabawka-konteksty-wartosc-znaczenia


II i III KWARTAŁ

Pikała Anna, Sasin Magdalena
„Arteterapia. Scenariusze zajęć”
Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
Sygn. 40810

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli, pedagogów i innych osób zainteresowanych oddziaływaniem sztuki, chcących wzbogacić swoje zajęcia o elementy arteterapii. Znajdują się tu kompletne konspekty zajęć przeznaczonych dla grup w różnym wieku i na różnych etapach edukacji, w szkole i poza szkołą. Proponowane zajęcia nakierowane są na rozwój konkretnych umiejętności lub przezwyciężanie określonych trudności. Konspekty poprzedza rozdział teoretyczny, który pozwala na usystematyzowanie i poszerzenie wiadomości na temat arteterapii.

Źródło: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/arteterapia/  


Wasilewicz Grażyna
„Bajeczki usprawniające pamięć dziecka”
Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2016
Sygn. 40812

Dobra pamięć jest podstawą sukcesów szkolnych. Można ją usprawniać w poszczególnych okresach rozwojowych. Temu celowi służą zawarte w książce krótkie opowiadania, których odbiorcami są dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne. W tym wieku rozwój pamięci dowolnej następuje bardzo intensywnie. Opowiadanka mogą być również wykorzystywane dla dzieci nieco starszych, potrzebujących z różnych względów ćwiczeń stymulujących procesy myślowe. Powtarzające się w tekstach, sukcesywnie wydłużane sekwencje słów służą ćwiczeniu pamięci, a zgromadzone pod opowiadaniami pytania zmuszają nie tylko do odtworzenia tych sekwencji, ale również do intensywnego analizowania treści historyjek. Tym samym rozwijamy u dziecka także spostrzegawczość, kojarzenie, zapamiętywanie treści ze zrozumieniem oraz logiczne myślenie.

Źródło: https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/BAJECZKI-USPRAWNIAJACE-PAMIEC-DZIECKA/1160


Chamera-Nowak Agnieszka, Ippold Lidia
„Bajka jak lekarstwo. Zastosowanie bajkoterapii w terapii pedagogicznej”
Warszawa, Wydawnictwo SBP, 2015
Sygn. 40813

Książka teoretycznie i praktycznie przybliża problemy związane z wykorzystaniem bajkoterapii w pracy wychowawczej z grupą. Czytelnik dostaje konkretne rady jak wstępnie przygotować zajęcia i jak je zorganizować. Szczegółowo scharakteryzowano uczestników procesu bajkoterapeutycznego – dzieci (zwracając szczególną uwagę na dzieci z trudnościami adaptacyjnymi, przewlekle chore i niepełnosprawne intelektu­alnie) i rodziców. Poruszono również kwestie związane z cechami osobowościowymi i umiejętnościami nauczyciela terapeuty. W książce zamieszczono także konkretne pomysły na pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Źródło: http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=280  


„Diagnoza w socjoterapii”
Red. nauk. Ewa Grudziewska
Warszawa, Wydawnictwo Difin, 2017
Sygn. cz.40818

Książka ma na celu wzbogacenie warsztatu diagnostycznego wszystkich osób, które zawodowo zajmują się socjoterapią, a także nauczycieli i wychowawców na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz studentów, którzy wiążą swoją zawodową przyszłość z pracą o charakterze wychowawczo-terapeutycznym.
Publikacja zawiera propozycje konkretnych narzędzi diagnostycznych, które można wykorzystać w trakcie procesu diagnostycznego dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży, a także w diagnozie kompetencji osoby socjoterapeuty.

Źródło: http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika/34/diagnoza-w-socjoterapii/2798


Jówko Ewa
„Kultura nauczycieli a kultura uczniów. Implikacje wychowawcze”
Warszawa, Wydawnictwo Difin, 2016
Sygn. 40824

Publikacja przedstawia nowe spojrzenie na kulturę szkoły poprzez kulturę człowieka (nauczyciela i ucznia), a nie tylko kulturę organizacji. W prezentowanej monografii ukazano, że aspekt dotyczący kultury uczniów i nauczycieli stanowi podwalinę dla kultury każdej szkoły. Autorka jest przekonana, że to właśnie ostatni z wymienionych czynników, głównie jednak kultura nauczycieli, ma decydujące znaczenie w kształtowaniu kultury pracy szkoły: klimatu społecznego, stylu kierowania, oraz stosunków interpersonalnych pomiędzy wszystkimi podmiotami edukacyjnymi. Weryfikacja wiedzy o kulturze szkoły (szczególnie kulturze osobistej i osobowej nauczycieli oraz uczniów) i jej bogacenie wydaje się konieczna.

Źródło: http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika/34/kultura-nauczycieli-a-kultura-uczniow-implikacje-wychowawcze/ewa-jowko/2812  


Bereźnicka Małgorzata
„Kultura pedagogiczna rodziców w społeczeństwie informacyjnym”
Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015
Sygn. 40825

W części teoretycznej przedstawiono zagadnienia związane ze społeczeństwem informacyjnym, kulturą pedagogiczną i pedagogizacją rodziców w Polsce. Część druga ma charakter empiryczny; na podstawie badań własnych Autorka stawia diagnozę stanu kultury pedagogicznej oraz opracowuje projekt pedagogizacji społeczeństwa w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem grupy rodziców. Publikacja może być przydatna zarówno dla rodziców, jak i dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów szkół, specjalistów tworzących programy szkolne, polityków i wszystkich osób zajmujących się kwestiami edukacyjnymi, a zwłaszcza wychowaniem dzieci i młodzieży.

Źródło: http://www.wydawnictwoup.pl/504/Kultura-pedagogiczna-rodzicow-w-spoleczenstwie-informacyjnym.html


Furmanik-Celejewska Adrianna
„Muzolandia przedszkolaka. Scenariusze zajęć dla nauczycieli rytmiki
i wychowania przedszkolnego”
Warszawa, Wydawnictwo Difin, 2016
Sygn. 40827

Książka zawiera propozycje piosenek i zabaw dla nauczycieli rytmiki i wychowawców pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym. Dzięki podziałowi na cztery części: jesień, zimę, wiosnę i lato, książka stanowi uporządkowaną i przystępną formę propozycji scenariuszy na cały rok szkolny. Każda pora roku zawiera kilka piosenek wraz z dopasowanymi tematycznie ćwiczeniami i zabawami. Do tekstów dołączony jest zapis nutowy oraz chwyty gitarowe. Do książki dołączona jest płyta CD zawierająca nagrania piosenek w wersji oryginalnej i instrumentalnej.

Źródło: http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika/34/muzolandia-przedszkolaka-scenariusze-zajec-dla-nauczycieli-rytmiki-i-wychowania-przedszkolnego/adrianna-furmanik-celejewska/2785


„Pedagogika wobec wyzwań współczesności. Człowiek – wartości – wychowanie”
Red. nauk. Elżbieta Włodek, Andrzej Mirski
Kraków, Akademia Ignatianum, 2016
Sygn. 40878

Książka poświęcona jest wartościom w wychowaniu. W przedmowie redaktorzy słusznie zwracają uwagę na przemianę świata wartości, pojawienie się antywartości i pseudowartości, które tworzą „nowy rodzaj preferencji aksjologicznych”. Autorzy zebranych w tomie artykułów opowiadają się jednoznacznie za obowiązującym od wieków tradycyjnym kanonem wartości. Czynią to w opozycji do pseudo- i antywartości, wskazując na ich możliwe zgubne skutki wychowawcze. Dostrzegają natomiast potrzebę dokonania „aktualizacji” istniejącego systemu wartości humanistycznych poprzez poszerzenie perspektywy jego obserwacji, interpretacji i aplikacji w wychowaniu, by stworzyć jego „wersję 2.0” – wersję ulepszoną i poprawioną, która włączyłaby osiągnięcia współczesnej humanistyki i ogromne zmiany, jakie stały się udziałem nas wszystkich.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Iwony Nowakowskiej-Kempnej

Źródło: http://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/pedagogika-wobec-wyzwan-wspolczesnosci.htm-0


Platt Geoff
„Pokonać dyspraksję. Prosty program ćwiczeń
poprawiających umiejętności ruchowe w domu i w szkole”
Gdańsk, Harmonia Universalis, 2016
Sygn. 40867

W ciągu ostatniego stulecia u niektórych dzieci obserwuje się utratę umiejętności ruchowych. Dzieci te mogą wpadać na meble, mieć trudności z pisaniem i rysowaniem, a także szybko zyskiwać łatkę niezdarnych czy nawet niegrzecznych.

Prosty program ćwiczeń, opracowany przez Goeffa Platta, pomaga dzieciom z dyspraksją przezwyciężyć trudności związane z planowaniem ruchu i w pełni cieszyć się aktywnością fizyczną. Ćwiczenia nie wymagają specjalistycznego sprzętu (można je wykonywać zarówno w sali gimnastycznej, jak i w ogrodzie, w parku lub na polu), stanowią dla dziecka świetną zabawę, a jednocześnie są na tyle łatwe, że może poprowadzić je każdy rodzic lub nauczyciel. Książka zawiera też praktyczne wskazówki organizacyjne oraz wprowadzenie teoretyczne, wyjaśniające, czym jest dyspraksja.

Źródło:  https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/POKONAC-DYSPRAKSJE/1116


„Praca przedszkola. Wybrane zagadnienia teoretyczne,
praktyczne i organizacyjne”
Red. nauk. Zbigniew Ostrach
Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2016
Sygn. cz.40832, 40864

Przedszkole jest takim miejscem, gdzie dziecko zdobywa wiedzę i różne umiejętności w ramach systematycznych, zamierzonych oddziaływań pedagogicznych, jak również niezamierzonych wpływów środowiska. Jest to pierwsza w życiu dziecka instytucja oświatowa, kulturowa i społeczna, do której ono należy. Siła tej przynależności ma znaczący wpływ na jego rozwój i późniejsze funkcjonowanie psychospołeczne, gdyż doświadczenia z okresu dzieciństwa są ważnym składnikiem wyposażania jednostki.

Celem publikacji jest prezentacja instytucji przedszkolnej, obejmująca: uwarunkowania historyczne rozwoju form opieki nad dzieckiem, zagadnienia związane z planowaniem i organizacją pracy w przedszkolu, wybrane sposoby stymulowania rozwoju dziecka przez biblioterapię i świadomy dobór zabaw z dzieckiem oraz informacje istotne dla osób planujących uruchomić przedszkole niepubliczne.

Źródło: http://www.impulsoficyna.com.pl/nowosci/praca-przedszkola,1788.html


Płóciennik Elżbieta
„Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej.
Scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej”
Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
Sygn. 40838

Praktyczny poradnik metodyczny dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów, pracujących w różnych instytucjach oświatowych, dla konsultantów i doradców metodycznych, a także rodziców. Zawiera wprowadzenie teoretyczne oraz przykłady sytuacji edukacyjnych, służących rozwijaniu inteligencji analitycznej, twórczej, praktycznej, refleksyjności, myślenia dialogicznego i dialektycznego oraz propozycje konkretnych ćwiczeń. Czytelnik znajdzie również zestaw scenariuszy zajęć do pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole podstawowej. Poradnik uzupełniają gotowe do powielenia karty pracy.

Źródło: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/rozwijanie-madrosci-w-praktyce-edukacyjnej/


„Uwaga! Koncentruję się! Ćwiczenia na koncentrację
i spostrzegawczość dla uczniów gimnazjum”. Wyd. 2.
Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2016
Sygn. 40846

Ćwiczenia zaprezentowane w tej książce przeznaczone są dla uczniów gimnazjum. Służą przede wszystkim do doskonalenia koncentracji uwagi. Dodatkowo usprawniają wiele innych funkcji, między innymi percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową, orientację przestrzenną, pamięć i logiczne myślenie. Polecenia dobrane są tak, aby podtrzymywać zainteresowanie gimnazjalisty. Zadania polegają między innymi na wyszukiwaniu różnic, uzupełnianiu brakujących elementów, dobieraniu par, przerysowywaniu figur w określony sposób i rozwiązywaniu łamigłówek logicznych.

Źródło: https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/UWAGA-KONCENTRUJE-SIE-Cwiczenia-na-koncentracje-i-spostrzegawczosc-dla-uczniow-gimnazjum/824


Hendrych Kornelia
„Wykonywanie władzy rodzicielskiej i kontaktów
w warunkach istnienia elementu zagranicznego”
Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016
Sygn. 40862

Autorka, patrząc z perspektywy prawnej i społecznej, odnosi się do najistotniejszej kwestii w relacjach pomiędzy rodzicami i dziećmi, a mianowicie władzy rodzicielskiej i kontaktów rodziców z dziećmi. W publikacji kompleksowo zostały omówione zagadnienia zarówno materialne jak i proceduralne, krajowego i międzynarodowego prawa rodzinnego. Kornelia Hendrych porównuje rozwiązania obowiązujące w ramach polskiego porządku prawnego z zobowiązaniami międzynarodowymi, ukazując stopień harmonizacji norm krajowych z normami zawartymi w umowach i innych instrumentach międzynarodowych. Zwraca uwagę na mankamenty tych rozwiązań, jednocześnie kierując do ustawodawcy sugestie dotyczące pożądanych zmian.

Źródło: https://brpd.gov.pl/ksiazki-informatory-poradniki/biblioteka-rpd-wykonywanie-wladzy-rodzicielskiej-i-kontaktow-w


I KWARTAŁ

„Człowiek wobec cierpienia”
Red. nauk. Artur Fabiś, Leokadia Wiatrowska, Zygmunt Pucko
Warszawa, Wydaw. Difin, 2016
Sygn. 40760

W publikacji zagadnienie cierpienia zostało omówione w interdyscyplinarnej perspektywie. Takie szerokie podejście umożliwia pełniejszy ogląd fenomenu cierpienia i uchwycenie całej jego złożoności. Celem publikacji są nie tylko poszukiwania natury poznawczej, lecz również dociekania o charakterze terapeutycznym, pedagogicznym oraz społecznym. Publikacja stwarza specjalistom z różnych dziedzin odpowiednie forum do wymiany własnych poglądów na temat cierpienia oraz przedyskutowania stopnia skuteczności metod mierzenia się z nim.

Źródło: http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika/34/czlowiek-wobec-cierpienia/artur-fabis/2776


Głoskowska-Sołdatow Małgorzata
„Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym”
Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak,
Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2016
Sygn. 40777

Motywacja to niezwykle istotne zagadnienie w odniesieniu do edukacji wczesnoszkolnej otwierającej rozdział obowiązków – zauważa autorka we wstępie. W dzisiejszych czasach bowiem szczególnie kompetencje uczenia się są wyznacznikiem sukcesów edukacyjnych, a na późniejszym etapie życia, również zawodowych. Nabywanie ich jest procesem długotrwałym, trwającym przez całe życie. Problemem jest jednak to, w jaki sposób skłonić uczniów do działania, jak uruchomić skomplikowany mechanizm odpowiedzialny za wzbudzenie chęci i potrzeby uczenia się i wykonywania zadań edukacyjnych na najwyższym poziomie, jak sprawić, by uczniowie odczuwali z tego powodu satysfakcję, by towarzyszyła im radość poznawania. Rozważania na ten temat są głównym zagadnieniem rozpatrywanym na kartach książki. Ta praca jest szczególnie polecana studentom pedagogiki oraz nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej, aby pomóc im wspierać rozwój tej ważnej kompetencji u uczniów i nie stracić szansy kształtowania u nich umiejętności edukacji przez całe życie.

Źródło: https://ksiegarnia.pwn.pl/Motywacja-do-uczenia-sie-uczniow-w-mlodszym-wieku-szkolnym,449544730,p.html


Banaś Dominika, Ippold Lidia, Jurek Marta
„Nastolatkiem być… Opowiadania terapeutyczne dla młodzieży
wraz ze scenariuszami zajęć biblioterapeutycznych”
Skawina, Urząd Miasta i Gminy, 2016
Sygn. 40748

Zbiór opowiadań profilaktycznych „Nastolatkiem być…” został wydany przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie poprzez Centrum Wspierania Rodziny i Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 i Skawińskich Dni Profilaktyki pod hasłem „Bądź bliżej dziecka, uchronisz je od uzależnień”. Intencją było stworzenie poglądowych, praktycznych pomocy do wykorzystania przez rodziców, a nade wszystko nauczycieli, wychowawców, bibliotekarzy  w rozwiązywaniu problemów nastolatków. Teksty zawarte w  tomiku zostały napisane przez biblioterapeutów – nauczycieli – praktyków i wzbogacone przez scenariusze zajęć.

 Źródło: http://www.bibped.skawina.net/index.php/30-opowiadania-terapeutyczne-nastolatkiem-byc-juz-wkrotce-trafia-do-szkol


„Neuroedukacja. Jak wykorzystać potencjał mózgu w procesie uczenia się”
Praca zbiorowa pod red. Wiesława Sikorskiego
Słupsk, Wydawnictwo Dobra Literatura, 2015
Sygn. 40779

W ostatnim czasie dostrzegamy wzrost zainteresowania psychologów i pedagogów wynikami badań mózgu przy użyciu nowoczesnych technik neuroobrazowania – zwłaszcza funkcjonalnego rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Na podstawie tych wyników zmierza się do weryfikacji dotychczas stosowanych metod nauczania i uczenia się. Możliwość bezinwazyjnego monitorowania pracy mózgu podczas uczenia pozwala niejako „zobaczyć”,  „jak uczy się mózg”, i określić, co należy zrobić, by edukacja szkolna była bardziej „przyjazna neuronom”. W książce podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy nowa wiedza o mózgu jest na tyle wiarygodna i wystarczająca, żeby na jej podstawie stworzyć nową strategię nauczania w szkole.

Źródło: http://www.dobraliteratura.pl/ksiazka/203/neuroedukacja.html


Andrzejczak-Świątek Małgorzata
„Ochrona praw dziecka w sytuacjach nadzwyczajnych”
Warszawa, Rzecznik Praw Dziecka, 2016
Sygn. 40754

Praca koncentruje się na bardzo ważnych społecznie i niezwykle trudnych zagadnieniach związanych z „zawieszeniem” prawa dziecka w sytuacjach nadzwyczajnych. Nie ogranicza się wyłącznie do sytuacji konfliktu zbrojnego, ale dotyczy także innych sytuacji, takich jak „wojna lub inne niebezpieczeństwo publiczne zagrażające życiu narodu”. Autorka przeanalizowała ustawodawstwo światowe i europejskie w tym zakresie oraz dokonała uszczegółowionych analiz sytuacji w perspektywie określonych struktur krajowych i międzynarodowych.

– Publikacja stanowi cenne źródło wiedzy o ochronie praw dziecka. Nie ma bowiem wątpliwości, że wszystkie dzieci – bez względu na to, czy są ofiarami kataklizmów, bezdomności, czy są „dziećmi w drodze” – wymagają skuteczniejszej niż zwykle ochrony ich praw – podkreśla Marek Michalak.

Praca polecana jest wszystkim podmiotom zajmującym się prawami dziecka.

Źródło: https://brpd.gov.pl/ksiazki-informatory-poradniki/biblioteka-rpd-ochrona-praw-dziecka-w-sytuacjach-nadzwyczajnych


Kanios Anna
„Praca socjalna z rodziną problemową. Perspektywa metodyczna”
Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2016
Sygn. 40744

Niniejsza publikacja jest próbą określenia standardu działań ośrodka pomocy społecznej w dziedzinie wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem działań profilaktycznych, zapobiegających odebraniu dziecka biologicznym rodzicom. Publikacja zawiera charakterystykę systemu wspierania rodziny oraz opis roli ośrodka pomocy społecznej w systemie wspierania rodziny, przedstawia zakres zadań ośrodka w kontekście pracy z rodziną i optymalny standard wykonywania zadań na rzecz wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Źródło: http://www.impulsoficyna.com.pl/nowosci/praca-socjalna-z-rodzina-problemowa,1759.html


Pawlak Piotr
„Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci
z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej” Wyd. 5.
Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015
Sygn. 40788

Program składa się z dwóch części. Pierwsza część obejmuje istotne zagadnienia dotyczące coraz częściej rozpoznawanego w wieku dziecięcym zaburzenia ADHD. Porządkuje podstawową wiedzę z tego zakresu, odwołując się do najnowszych koncepcji. Ponadto opisano tutaj szereg metod i technik stosowanych w terapii nadpobudliwości. Część druga to propozycja zajęć grupowych i indywidualnych. Program ten, odwołując się do najnowszych nurtów wskazujących na znaczenie kompleksowej terapii, obejmuje oddziaływania na sferę emocjonalną, poznawczą i społeczną. Zaproponowane zabawy i ćwiczenia wychodzą naprzeciw potrzebom dzieci z ADHD. Pozwalają rozładować napięcie psychoruchowe, usprawniają koncentrację uwagi, percepcję oraz koordynację. Dziecko w scenkach pantomimicznych, dramie czy w rysunkach ma szansę na wyrażenie swojej ekspresji, a dzięki bajce terapeutycznej ma wgląd na swoją sytuację i zachowanie.

Książka jest doskonałą pomocą dla nauczycieli i wychowawców klas terapeutycznych oraz nauczania indywidualnego, terapeutów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach, a także oddziałach dziennego pobytu dzieci. Książka powinna zainteresować również rodziców dzieci z ADHD oraz studentów psychologii i pedagogiki.

Źródło: http://www.impulsoficyna.com.pl/katalog/program-profilaktyczno-terapeutyczny-dla-dzieci-z-zespolem-nadpobudliwosci-psychoruchowej,451.html


Janus Edyta
„Psychologia w pracy terapeuty zajęciowego. Wybrane zagadnienia”
Warszawa, Wydawnictwo Difin, 2016
Sygn. 40791

Autorka przedstawiła psychologię w kontekście specyficznym dla prowadzenia procesu terapii zajęciowej, odnoszącym się przede wszystkim do budowania właściwej relacji z uczestnikiem terapii opartej na wzajemnym zrozumieniu i komunikacji. Ważnym elementem publikacji jest także ukazanie problematyki udzielania wsparcia społecznego osobom znajdującym się w sytuacjach trudnych. Wykonywanie zawodu terapeuty wymaga również dbałości o własne zasoby psychiczne poprzez profilaktykę wypalenia zawodowego, radzenie sobie ze stresem czy zarządzanie energią własną.

Książka zainteresuje terapeutów zajęciowych, adresatami mogą być także członkowie zespołu interdyscyplinarnego, w szczególności lekarze, pielęgniarki, psychologowie czy fizjoterapeuci. Publikacja może stanowić źródło informacji dla studentów kierunku terapia zajęciowa, którzy dopiero rozpoczną swoją karierę zawodową.

Źródło: http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika/34/psychologia-w-pracy-terapeuty-zajeciowego-wybrane-zagadnienia/2712


„Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć” Cz.1-2
Red. nauk. Ewa Grudniewska
Warszawa, Wydawnictwo Difin, 2015-2016
Sygn. 40746/1-2

Książka zawiera szczegółowy opis programów socjoterapeutycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży przejawiających różnego rodzaju trudności, np. nieśmiałość, agresję, niskie poczucie własnej wartości, deficyty w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz brak asertywności, a także kwestie związane z eurosieroctwem.

 Źródło: http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika/34/socjoterapia-w-pracy-z-dziecmi-i-mlodzieza-programy-zajec/2369


Delaney Tara
„101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem,
zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej”
Gdańsk, Harmonia Universalis, 2016
Sygn. 40756

Doświadczona terapeutka zajęciowa Tara Delaney podpowiada, jakie rodzaje aktywności sprzyjają rozwojowi dzieci i jak można się uczyć, świetnie się przy tym bawiąc. Zajęcia proponowane w książce zapewnią dziecku rozrywkę oraz prawidłową stymulację – a wiele z ćwiczeń można wykonywać zarówno w domu, jak i na dworze!

Źródło: http://www.eduksiegarnia.pl/cwiczen-gier-zabaw-dzieci-autyzmem-zespolem-aspergera-zaburzeniami-integracji-sensorycznej-p-12607.html


Konior-Węgrzynowa Halina
„Uczę czytać. Poradnik dla nauczycieli i rodziców
początkujących czytelników”
Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2015
Sygn. 40800

W publikacji przedstawiono czytanie jako proces rozwiązywania problemów, łamigłówkę czy układanie puzzli. Książka dostarcza cennych, praktycznych wskazówek, jak przygotować dzieci do nauki czytania oraz w jaki sposób wspierać je w nabywaniu tej umiejętności. Prezentowany w niniejszej publikacji sposób nauczania sztuki czytania poprzez rozwiązywanie problemów nie wymaga fundamentalnych zmian w dotychczas stosowanych metodach i praktykach dydaktycznych. Nie narzuca żadnych rygorystycznych procedur ani ściśle określonych materiałów. Pozwala na całkowicie spontaniczne doświadczenia z dowolną książką w szkole lub w domu. Punktem wyjścia nie jest z góry założony materiał, którego dziecko ma się nauczyć. Liczy się to, co uczeń aktualnie wie i potrafi, co może wnieść do czytania dowolnego tekstu wspólnie z dorosłym. Nie jest to program, który należy realizować strona po stronie, lecz zbiór wskazówek do wykorzystania w pracy z różnymi czytelnikami i z zastosowaniem różnych materiałów.

Źródło: https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/UCZE-CZYTAC-PORADNIK-DLA-NAUCZYCIELI-I-RODZICOW-POCZATKUJACYCH-CZYTELNIKOW/1048

Reklamy