2018

INFORMACJE O KSIĄŻKACH POCHODZĄ ZE STRON WWW WYDAWCÓW
I KSIĘGARŃ INTERNETOWYCH


I KWARTAŁ

Gierszewski Danuta
„Edukacja obywatelska w przestrzeni lokalnej”
Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
Sygn. 40967

Książka wyrasta z refleksji nad zaangażowaniem obywatelskim w odniesieniu do życia publicznego w kontekście doświadczeń polskich i niemieckich. Zaangażowanie to przejawia się w aktywności mieszkańców w różnych obszarach przestrzeni lokalnej.

„Praca zawiera dobry i wiarygodny, inteligentnie skonstruowany opis: genezy, ewolucji form, kontekstu społeczno-ekonomicznego, a także funkcji edukacji obywatelskiej w środowisku lokalnym na terenie Polski i Niemiec. Wskazuje twórców i specyfikę tej edukacji, jej złożoność, liczne uwarunkowania oraz możliwość kontynuowania edukacji obywatelskiej jako ważnego stymulatora aktywności społecznej mieszkańców środowiska lokalnego”.

Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Aleksandra

Źródło: https://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,3047,strona,Edukacja_obywatelska_w_przestrzeni_lokalnej,katid,269.html


Szmidt Krzysztof J.
„Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności”
Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017
Sygn. cz.40968

Czytelnik otrzymuje unikatową na polskim rynku publikację o twórczości, która zawiera opisy i analizę procesów twórczych, refleksję nad pedagogiką ich inspirowania i utrwalania, a także prezentację metod badania twórczości. Autor, zajmując się uwarunkowaniami edukacyjnymi twórczości, pokazuje również omawiane zagadnienie w szerszym kontekście społeczno-kulturowym – definiuje ważne czynniki wspierania twórczości jako postawy i sposobu działalności człowieka.

Źródło: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/edukacyjne-uwarunkowania-rozwoju-kreatywnosci/


„Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę”
Seria W przestrzeni niepełnosprawności. T. 1
Red. nauk. Krystyna Moczia
Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017
Sygn. 40969

Niniejsza publikacja ukazuje możliwości dokonania zmian w procesie edukacji, terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, chorujących przewlekle, z zaburzeniami rozwojowymi i innymi dysfunkcjami. Tom ten ma stanowić preludium do serii wydawniczej pod redakcją prof. dr hab. Anny Nowak „W Przestrzeni Niepełnosprawności”, w której będą poruszane kwestie szeroko rozumianej pedagogiki specjalnej.

Monografia została podzielona na trzy części. Pierwsza z nich zawiera artykuły na temat istoty kształcenia przyszłych pedagogów specjalnych oraz konieczności przemian w szkole jako organizacji. Część druga zawiera treści związane z trudnościami edukacyjnymi dziecka wynikającymi z niepełnosprawności, występujących zaburzeń rozwojowych czy choroby. Ukazano tutaj możliwość zapewnienia tym uczniom „mimo wszystko” dostępu do nauki. Na trzecią część książki składają się dwa artykuły poświęcone autonomii, samodzielności, samodecydowaniu adolescentów i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Źródło: http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/edukacyjno-terapeutyczna-podroz-w-lepsza-strone,1927.html


Moran Paddy-Joe
„Efektywna komunikacja z osobami ze spektrum autyzmu.
35 wskazówek dla specjalistów”
Gdańsk, Harmonia Universalis, 2017
Sygn. 40970

Efektywna komunikacja z osobami ze spektrum autyzmu to zbiór praktycznych porad dla specjalistów, przede wszystkim terapeutów i lekarzy. Autor, Paddy-Joe Moran, dzieli się własnymi doświadczeniami oraz odczuciami – opisuje, co sprawiało mu trudność podczas terapii, wskazuje, jakie sformułowania mogą być źle odbierane przez osoby z ASD, a także podpowiada rozwiązania, dzięki którym komunikacja może stać się skuteczniejsza i pełna szacunku.

Źródło: https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/EFEKTYWNA-KOMUNIKACJA-Z-OSOBAMI-ZE-SPEKTRUM-AUTYZMU/1401


Rapee Ronald M., Wignall Ann, Spence SusanH., Cobham Vanessa, Lyneham Heidi
„Lęk u dzieci. Poradnik z ćwiczeniami”
Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
Sygn. 40971

Lęk jest jedną z podstawowych i najbardziej potrzebnych emocji. Czasem jednak typowe dziecięce obawy przeradzają się w ataki paniki, lęk społeczny albo zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, odbierając dziecku codzienną radość. I chociaż rodzice starają się pomóc, często nie wiedzą, jak to zrobić.

Książka jest adaptacją profesjonalnych programów terapeutycznych o potwierdzonej skuteczności, które opracowano w taki sposób, aby rodzice mogli samodzielnie nauczyć swoje dzieci konkretnych metod radzenia sobie z lękiem. Autorzy pokazują, jak powinno się reagować na ataki paniki u dziecka, oswajać je z trudnymi sytuacjami, rozwijać kompetencje społeczne czy pomagać w rozpoznawaniu nieuzasadnionych obaw.

Publikacja łączy w sobie wiadomości teoretyczne – opatrzone przykładami i poradami dla rodziców – z praktycznymi ćwiczeniami do wspólnego wykonania. To doskonała pozycja dla rodziców, opiekunów i bliskich dzieci lękowych. Będzie też zajmować ważne miejsce na półkach psychoterapeutów, psychologów i pedagogów.

Źródło: https://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,3030,strona,Lek_u_dzieci_Poradnik_z_cwiczeniami,katid,269.html


„Osoba z niepełnosprawnością na ścieżkach życia.
Kultura. Społeczeństwo. Terapia”
Seria W przestrzeni niepełnosprawności. T. 2
Red. Joanna Godawa
Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017
Sygn. 40977

Monografia stanowi drugi tom serii wydawniczej „W Przestrzeni Niepełnosprawności”. Myślą przewodnią serii jest prezentowanie problematyki skupionej wokół szeroko rozumianego zjawiska niepełnosprawności znajdującego swe odzwierciedlenie w kontekstach dotyczących uczestnictwa w kulturze, życiu społecznym i oddziaływaniach terapeutycznych.

Na kartach tej książki towarzyszymy „osobom z niepełnosprawnością na ścieżkach życia”, aby wpierać ich edukację, podejmowane działania terapeutyczne oraz umożliwiać – zgodnie z ideą integracji i paradygmatem normalizacyjnym – jak najpełniejsze funkcjonowanie w życiu kulturalnym i społecznym. We wszystkich tych działaniach najważniejszy jest człowiek, rozumiany jako niepowtarzalna jednostka, która ma prawo zarówno do samorealizacji, jak i do posiadania mocnych i słabych stron na drodze do integracji, rozwoju społecznego i uczestnictwa w kulturze. Personalistyczne spojrzenie na osobę z niepełnosprawnością implikuje uznanie jej wyjątkowości oraz co za tym idzie – stworzenie jej jak najpełniejszych możliwości do rozwoju, edukacji i terapii.

Źródło: http://www.impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/osoba-z-niepelnosprawnoscia-na-sciezkach-zycia,1926.html  


Kordziński Jarosław
„Szkoła uczenia się”
Warszawa, Wolters Kluwer, 2018
Sygn. 40982

Szkoła stoi na progu istotnych zmian, których głównym powodem są m.in. nowe oczekiwania uczniów sygnalizujących potrzebę zrozumienia celowości podejmowanych działań, szacunku dla ich autonomii i traktowania jak partnerów w pracy nad ich osobistym rozwojem. Uczniowie wolą – i potrafią – brać odpowiedzialność za własny rozwój, niż podporządkowywać się procedurom narzucanym z zewnątrz i odbieranym przez nich jako zbędne oraz pozbawione sensu. Szkoła w związku z tym powinna powoli odchodzić od nauczania i zdecydowanie sprzyjać organizacji przestrzeni do uczenia się uczniów.

Książka stanowi próbę odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Jaka jest różnica między nauczaniem a uczeniem się?
  • Dlaczego uczniowie się (nie) uczą?
  • Jakie metody aktywizujące i rozwijające można stosować w pracy wychowawczej oraz jak wpływają one na samodzielność i wzrost odpowiedzialności uczniów?
  • Jaka jest rola dyrektora szkoły w rozwoju kompetencji kluczowych dla organizacji uczenia się uczniów?

Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz rodziców. Zainteresuje także studentów kierunków pedagogicznych.

 Źródło: https://www.profinfo.pl/sklep/szkola-uczenia-sie,69671.html


Centner-Guz Małgorzata
„U progu czytelnictwa. Zainteresowania książką
i przygotowanie czytelnicze dzieci sześcioletnich w ujęciu temporalnym”
Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, 2017
 Sygn. 40983

Publikacja lokuje się w problematyce funkcjonowania dziecka w złożonych przestrzeniach kultury, spotkaniach z książką i kształtowania zainteresowań czytelniczych. Książka jest pozycją niezwykle aktualną zarówno w kontekście teoretycznym, jak i praktycznym. Ponadto podejmowana w publikacji tematyka  ma duże społeczne znaczenie.

Z recenzji dr. hab. Jolanty Andrzejewskiej

 Źródło: http://www.wydawnictwo.umcs.pl/produkt/4960/u-progu-czytelnictwa-zainteresowania-ksiazka-i-przygotowanie-czytelnicze-dzieci-szescioletnich-w-ujeciu-temporalnym


„Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci w domu,
żłobku i przedszkolu”
Red. Anna Mikler-Chwastek
Warszawa, Wydawnictwo Difin, 2017
Sygn. 40985

Książka jest przeznaczona dla rodziców, nauczycieli i opiekunów małych dzieci. Mogą oni zapoznać się z normami rozwojowymi dotyczącymi dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym, a także poznać metody i formy wspierania rozwoju. Autorzy przybliżają kwestie związane ze wspomaganiem rozwoju umysłowego, zdobywaniem umiejętności społeczno-emocjonalnych, kompetencji w zakresie motoryki małej i dużej, porozumiewania się, samodzielnego rozwiązywania problemów, nabywania umiejętności samoobsługowych.

Poruszono tematy zawiązane z wychowaniem małych dzieci w rodzinie, żłobku i przedszkolu a także w rodzinach zastępczych, domach dziecka i rodzinnych domach. Czytelnik znajdzie też odpowiedzi na pytania dotyczące mediów w wychowaniu dzieci, pozna nie tylko korzyści, ale też zagrożenia. Część książki dotyczy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracy z rodziną małego dziecka oraz współpracy rodziców i nauczycieli ze specjalistami.

 Źródło: http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika/34/wychowanie-i-wspieranie-rozwoju-malych-dzieci-w-domu-zlobku-i-przedszkolu/2932


Juroszek Weronika
„Znaczenie postaw rodzicielskich i stylów przywiązania dla funkcjonowania psychospołecznego dziecka w życiu dorosłym”
Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017
Sygn. cz.40986

W książce przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w ramach seminarium licencjackiego w Katedrze Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim. Jako ramy teoretyczne badań własnych wykorzystano teorię przywiązania oraz wybrane koncepcje postaw rodzicielskich. Badania pokazują pewne zależności między rodziną pochodzenia a funkcjonowaniem dziecka w życiu dorosłym.

Monografia składa się z dwóch części. W pierwszej poddano analizie postawy rodzicielskie i ich związek z funkcjonowaniem psychospołecznym potomstwa w życiu dorosłym (takie sfery, jak: cechy osobowości, decyzja o małżeństwie, percepcja własnej cielesności). W części drugiej zaś rozpatrzono związek między stylami przywiązania a sposobami wyrażania uczuć i cechami osobowości dorosłego dziecka.

 Źródło: http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/znaczenie-postaw-rodzicielskich-i-stylow-przywiazania-dla-funkcjonowania-psychospolecznego-dziecka-w-zyciu-doroslym,1945.html

Reklamy