2018

INFORMACJE O KSIĄŻKACH POCHODZĄ ZE STRON WWW WYDAWCÓW
I KSIĘGARŃ INTERNETOWYCH


IV KWARTAŁ

Griffin Simone, Sandler Dianne
„Motywuj do komunikacji! 300 ćwiczeń, gier i zabaw
dla dzieci z autyzmem”
Gdańsk, Harmonia Universalis, 2018
Sygn. 41142

Książka przeznaczona jest, jak piszą autorki, dla czytelników w wieku od roku do stu lat! Podczas jej tworzenia miały one na uwadze przede wszystkim rodzi­ców i opiekunów dzieci z autyzmem. Jednak prezentowane gry i ćwiczenia mogą się okazać przydatnymi materiałami źródłowymi także dla nauczycieli oraz innych osób zawodowo zajmujących się dziećmi z autyzmem. Z przedstawionych tu zabaw i zajęć przyjemność będą czerpać również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wiele z tych pomysłów nadaje się dla nastolatków oraz innych członków rodziny.

Źródło: https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/MOTYWUJ-DO-KOMUNIKACJI/1520


Kozłowski Paweł, Stasiak Krzysztof
„Ośrodek kuratorski. Ujęcie prawne, organizacyjne i metodyczne”
Warszawa, Rzecznik Praw Dziecka, 2018
Sygn. cz.41131, 41132

Publikacja obejmująca kompleksowo kwestie prawne, organizacyjne i metodyczne funkcjonowania ośrodków kuratorskich. Doskonały materiał, pomocny we wzmocnieniu rozwoju i podniesieniu efektywności pracy prowadzonej z dziećmi, a także w doskonaleniu struktury i organizacji ośrodków.

Źródło: https://brpd.gov.pl/node/43259


Perchalec-Wykręt Agata, Sabik Magdalena
„Pierwsze zabawy z integracji sensorycznej dla maluchów”
Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2018
Sygn. 41144

Książka przeznaczona jest dla pedagogów, psychologów, nauczycieli oraz dla rodziców i osób bawiących się z dziećmi. Przedstawia ona istotę integracji sensorycznej, jej wpływ na zachowanie każdego z nas oraz sposoby stymulacji poszczególnych systemów zmysłowych poprzez zabawę. Zamieszczone w niej zabawy służą stymulacji układu nerwowego małego dziecka. Dzięki nim mózg malucha będzie zdobywał coraz więcej doświadczeń zmysłowych, przez co będzie lepiej integrował docierające do niego bodźce, a jego organizm będzie adekwatnie reagował na sytuację wokół niego.

Źródło: https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/PIERWSZE-ZABAWY-Z-INTEGRACJI-SENSORYCZNEJ-DLA-MALUCHOW/1552


„Prawa dziecka wczoraj, dziś i jutro – perspektywa korczakowska” T.1-3
Redakcja Marek Michalak
Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018
Sygn. cz.41121/1-3, 41124/1-3

Praca zbiorowa w redakcji Marka Michalaka jest apelem wybitnych, współczesnych myślicieli o przestrzeń wolności dziecka, walką o prawa ją gwarantujące oraz wołaniem o zapewnienie każdemu dziecku drogi ku życiu wartościowemu, godnemu człowieka. Trzytomowe wydawnictwo jest pokłosiem III Kongresu Praw Dziecka i VIII Międzynarodowej Konferencji Korczakowskiej.

Źródło: http://brpd.gov.pl/node/43258


Paszkowska Małgorzata
„Prawne aspekty wykonywania zawodu nauczyciela”
Warszawa, Wydawnictwo Difin, 2018
Sygn. cz.41147

Książka zawiera kompleksowe przedstawienie aktualnych regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu nauczyciela, w tym informacje o nowych przepisach Karty Nauczyciela m.in. dotyczące urlopów dla poratowania zdrowia. Książka ma stanowić przystępne i skondensowane kompendium aktualnej wiedzy prawnej w aspekcie funkcjonowania szkół i wykonywania zawodu dla każdego nauczyciela oraz menadżera oświaty. Autorka omówiła m.in. prawa i obowiązki nauczycieli, zadania organów szkoły i nadzór nad nimi a także zasady odpowiedzialności prawnej nauczycieli.

Źródło: http://ksiegarnia.difin.pl/prawne-aspekty-wykonywania-zawodu-nauczyciela


„Problemy wychowawcze w pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie. Teoria i praktyczne zastosowania dla szkół ogólnodostępnych i specjalnych”
Gdańsk, Harmonia Universalis, 2017
Sygn. 41148

W publikacji przedstawiono szanse i ograniczenia diagnostyki psychiatrycznej oraz podejść terapeutycznych stosowanych w przypadku uczniów z zapotrzebowaniem na wspieranie w zakresie rozwoju umysłowego, zwrócono także uwagę na korzyści płynące z wymienionych działań dla szkoły i prowadzonych zajęć lekcyjnych. Wybrane postaci zachowań zwracających uwagę przedstawiono w czytelnej formie tabeli – wraz z próbą ich wyjaśnienia i podaniem możliwości działania. Czytelnik może zapoznać się z koncepcjami „pozytywnego wspierania zachowania”, metodą TEACCH oraz terapią rozwoju/pedagogiką rozwoju (ETEP), a także skorzystać z konkretnych podpowiedzi, jak prowadzić zajęcia lekcyjne i jak organizować naukę i pobyt dziecka w szkole.

Książka przygotowana została przez niemiecki Państwowy Instytut Jakości Pracy Szkół i Badań nad Kształceniem.

Źródło: https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/PROBLEMY-WYCHOWAWCZE-W-PRACY-Z-UCZNIAMI-NIEPELNOSPRAWNYMI-INTELEKTUALNIE/1440


„Przemoc rodzinna. Aspekty psychologiczne, pedagogiczne i prawne”
Redakcja naukowa Agnieszka Lewicka-Zelent
Warszawa, Wydawnictwo Difin, 2017
Sygn. 41149

W książce zostały przedstawione różnorodne aspekty pracy osób pomagających w sytuacji przemocy w rodzinie. Przedstawiono je z perspektywy pracownika socjalnego, pedagoga, prawnika, kuratora sądowego, mediatora sądowego, policjanta, pracownika służby więziennej, psychologa, terapeuty, członka zespołu interdyscyplinarnego, księdza. Ważne jest wskazanie barier w pracy pomocników i możliwości współpracy, aby zwiększyć efektywność wspomagania rodzin.

Źródło: http://ksiegarnia.difin.pl/przemoc-rodzinna-aspekty-psychologiczne-pedagogiczne-i-prawne


Cywińska Małgorzata
„Stres dzieci w młodszym wieku szkolnym. Objawy, przyczyny,
możliwości przeciwdziałania”
Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017
Sygn. 41155

Stres wpisany jest nie tylko w życie ludzi dorosłych, ale także często przepełnia dzieciństwo, które powinno kojarzyć się z radosnymi przeżyciami i doznaniami, z okresem bezpiecznym, beztroskim, wypełnionym miłością, opieką najbliższych, zabawami z rodzicami i rówieśnikami.

Autorka podejmuje próbę dokonania charakterystyki stresu dziecięcego; ukazania, na ile dziecięcy „świat” ma wymiar stresowy, jak on przedstawia się w relacjach dzieci kończących edukację wczesnoszkolną oraz w perspektywie matek badanych uczniów i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Źródło: http://press.amu.edu.pl/pl/psychologia-i-pedagogika/item/4298-stres-dzieci-w-m%C5%82odszym-wieku-szkolnym-objawy-przyczyny-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-przeciwdzia%C5%82ania.html


„Terapia zajęciowa”
Redakcja naukowa Aneta Bac
Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018
Sygn. cz.41158

Podręcznik przedstawia obszary pracy oraz kompetencje terapeuty zajęciowego, umożliwiające prowadzenie terapii zajęciowej w zakresie szeroko pojętej adaptacji zajęć i środowiska do potrzeb konkretnej osoby w taki sposób, aby dać jej możliwość uczestnictwa w zajęciach dla niej istotnych i ważnych, a przez to przeciwdziałać dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu. Publikacja przedstawia treści zgodne ze standardami szkolenia i pracy terapeuty zajęciowego w Unii Europejskiej. Została przygotowana z myślą o studentach kierunków terapia zajęciowa oraz fizjoterapia. Będzie również przydatna dla psychologów, pedagogów i asystentów osób niepełnosprawnych.

Źródło: https://pzwl.pl/Terapia-zajeciowa,13397260,p.html


Mikołajczak Małgorzata
„Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera.
Poradnik dla rodziców i terapeutów”
Warszawa, Wydawnictwo Difin, 2017
Sygn. 41162

Książka dostarcza wiedzy o sposobach radzenia sobie z dzieckiem autystycznym w życiu codziennym oraz zapewnienia jemu i sobie radości ze wspólnego funkcjonowania przez wzajemnego osiągania sukcesów.

Zawiera analizę indywidualnych przypadków, z którymi autorka spotkała się podczas swojej pracy terapeutycznej, m.in. opis i analizę przypadku chłopca autystycznego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz analizę indywidualnego przypadku chłopca z zaburzeniami przystosowania społecznego.

Źródło: http://ksiegarnia.difin.pl/wspomaganie-rozwoju-dziecka-z-autyzmem-i-zespolem-aspergera-poradnik-dla-rodzicow-i-terapeutow


II i III KWARTAŁ

„Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty.
Konteksty teoretyczne i praktyka”
Redakcja naukowa Ewa Jeżewska-Krasnodębska i Barbara Skałbania
Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017
Sygn. 41010

Treścią niniejszej publikacji są zagadnienia diagnozy i terapii w pracy logopedy i nauczyciela-terapeuty. Struktura książki obejmuje dwie części, które odnoszą się do zapowiedzi w tytule. Pierwsza z nich dotyczy diagnozy i terapii w ujęciu logopedycznym, psychologicznym i medycznym, druga zaś podejmuje problematykę diagnozy i terapii w ujęciu edukacyjnym, pedagogicznym i społecznym. Obie perspektywy łączą się w działaniu pomocowym.

Książka adresowana jest do specjalistów z dziedziny medycyny, logopedii, psychologii i pedagogiki, a także nauczycieli i wychowawców, którzy zajmują się problematyką pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak również przyszłych nauczycieli (studentów), którzy poznają tajemnice zawodu nauczyciela.

Źródło:
http://www.impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/diagnoza-i-terapia-w-pracy-logopedy-i-nauczyciela-terapeuty,1898.html


Szybkowska Marta
”Elementy integracji sensorycznej.
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu”
Warszawa, PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017
Sygn. 41038

Publikacja przeznaczona jest dla 2 grup wiekowych: 3- i 4-latków oraz 5- i 6-latków. W skład książki wchodzą:

 • praktyczne informacje na temat tego, jak w warunkach przedszkolnych pomóc dzieciom z zaburzeniami SI,
 • 30 propozycji zabaw stymulujących zmysły,
 • 10 scenariuszy zajęć dla 2 grup wiekowych,
 • 8 kart pracy nawiązujących do tematyki zajęć.

Integralną częścią książki są również kolorowe pomoce dydaktyczne do pracy indywidualnej lub z grupą: ilustracje do scenariuszy, etykiety do zajęć. Dodatkowo do książki dołączono specjalną gazetkę informacyjną dla rodziców w formacie A3.

Praktyczne materiały do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych to propozycje rozwiązań, które ułatwią organizację i realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zgodnie z rozporządzeniem z 9 sierpnia 2017 r.). Przedstawione pomysły zajęć, zabaw i kart pracy pozwolą pracować na zajęciach terapeutycznych i wspomagających ciekawie i bez nudy.

Źródło: http://www.wszpwn.com.pl/oferta-wydawnicza/wychowanie-przedszkolne,17,319/wychowanie-przedszkolne,14142/zajecia-korekcyjno-kompensacyjne-w-przedszkolu,62238.html


 Nikitorowicz Jerzy
”Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie
kształtującej się tożsamości”. Wyd. 2
Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2018
Sygn. 41016

Podręcznik zbudowany jest z czternastu rozdziałów, w których autor stara się bardzo szczegółowo, w powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi rozwinąć temat etnopedagogiki w kontekście wielokulturowości, która obecnie przeistacza się na naszych oczach w konflikt wielokulturowy. W związku tym znajdziemy tu rozdziały takie jak: Kultura lokalna, Kultura pogranicza, Kultury narodowe w wielokulturowym świecie, Kultura państwa kształtujących społeczeństwo wielokulturowe, Wielokulturowa cywilizacja europejska.

Leonard-Gabriel Kamiński

Wydanie podręcznika Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości jest pedagogom, a szczególnie pedagogom międzykulturowym, bardzo potrzebne, ponieważ porządkuje aktualne myślenie o problemach związanych z wielo-kulturowością i edukacją międzykulturową. […]

Z recenzji prof. dr hab. Ewy Ogrodzkiej-Mazur

Źródło: http://www.impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/etnopedagogika-w-kontekscie-wielokulturowosci-i-ustawicznie-ksztaltujacej-sie-tozsamosci,1934.html


Skiba Dorota
„Koncentracja uwagi. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu”
Warszawa, PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017
Sygn. 41039

Publikacja przeznaczona jest dla 2 grup wiekowych: 3- i 4-latków oraz 5- i 6-latków. W skład książki wchodzą:

 • wskazówki dotyczące diagnozowania trudności dziecka w skupieniu uwagi
 • 10 scenariuszy zajęć z propozycjami ćwiczeń i zabaw wspomagających umiejętności w zakresie orientacji przestrzennej, spostrzegania słuchowego i wzrokowego, ćwiczenia uwagi i szybkości reagowania, ćwiczenia motoryki dużej oraz motoryki małej.
 • 38 kart pracy nawiązujących do tematyki zajęć.

Integralną częścią książki są również kolorowe pomoce dydaktyczne do pracy indywidualnej lub z grupą: plansze do scenariuszy: „Zawody”, „Owady”, „Grzyby”, „Pojazdy i nie tylko”, „Afryka”, „Pogoda”.

Źródło: http://www.wszpwn.com.pl/oferta-wydawnicza/wychowanie-przedszkolne,17,319/wychowanie-przedszkolne,14142/zajecia-korekcyjno-kompensacyjne-w-przedszkolu,62237.html


Siatrak Magdalena, Onochin-Mączka Magdalena
„Motoryka mała. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu”
Warszawa, PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017
Sygn. 41040

„Motoryka mała” to publikacja przeznaczona dla 2 grup wiekowych: 3- i 4-latków oraz 5- i 6-latków. W skład książki wchodzą:

 • arkusz obserwacji jakościowej dla każdego dziecka,
 • 10 scenariuszy zajęć kształtujących sprawność dziecka w zakresie ruchów dłoni i palców, koncentrację, koordynację wzrokowo-ruchową,
 • 35 kart pracy nawiązujących do tematyki zajęć,
 • 60 propozycji krótkich zabaw manualnych, które można wykorzystać podczas pracy indywidualnej z dzieckiem, pracy w małych zespołach lub podczas zajęć grupowych.

Integralną częścią książki są również kolorowe pomoce dydaktyczne do pracy indywidualnej lub z grupą: gra planszowa „Boisko do piłki nożnej”, plansza „Dżungla”, plansza „Korale”.

Źródło: http://www.wszpwn.com.pl/oferta-wydawnicza/wychowanie-przedszkolne,17,319/wychowanie-przedszkolne,14142/zajecia-korekcyjno-kompensacyjne-w-przedszkolu,62239.html


Bystrzanowska Maria
„Mutyzm wybiórczy. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów”
Wyd. 4 poprawione i uzupełnione
Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2018
Sygn. 41025

Książka w przystępny sposób przybliża problem mutyzmu wybiórczego. W kolejnych rozdziałach omawia istotę zaburzenia, proces diagnostyczny i terapeutyczny […].

[…] wszystkie refleksje Autorki wypływają wprost z jej doświadczeń, a właściwa narracja wzbogacona jest przykładami różnych przypadków terapeutycznych, fragmentami wypowiedzi pacjentów i ich rodziców, tekstami z blogów. Wiele wniosków i spostrzeżeń Maria Bystrzanowska popiera badaniami sondażowymi.

Ważną część stanowi obszerny aneks, zawierający: narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne, opisy procedur diagnostycznych, wskazówki dla dzieci z mutyzmem wybiórczym oraz różnych grup osób, z którymi dziecko z mutyzmem wybiórczym może się zetknąć: nauczycieli, rehabilitantów, lekarzy […].

Z recenzji dr hab. Agnieszki Myszki

Źródło: http://www.impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/mutyzm-wybiorczy-poradnik-dla-rodzicow-nauczycieli-i-specjalistow,1886.html


Adamiak Barbara, Boryszewska Jolanta, Malenko Natalia
„Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
w systemie edukacji polskiej i brytyjskiej”
Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017
Sygn. 41027

Publikacja jest wartościowym i potrzebnym na rynku edukacyjnym kompendium interdyscyplinarnej wiedzy ujmującej złożoność kwestii składających się na wspieranie psychologiczno-pedagogiczne dziecka i jego rodziny. […] Zaprezentowano w niej wyniki badań o różnorodnej orientacji i metodologii, dotyczących nie tylko organizacji wspomagania, ale także opinii nauczycieli na temat funkcjonowania obowiązujących rozwiązań w Polsce […]. Skonstruowany w ten sposób przekaz spełnia też wymóg innowacyjności i użyteczności. W książce są bowiem przedstawione metody wsparcia stosowane w Anglii i Walii, które godziłoby się wprowadzić w naszym kraju. […] Wszystkie informacje są cenne z punktu widzenia doskonalenia pracy systemu wspomagania i uczniów, i samych pedagogów. Pozyskane przez Autorki wiadomości są szczegółowe i przydatne w praktyce − powinny być udostępnione polskim władzom oświatowym w celu wypracowania przezeń odpowiednich dyrektyw o wymiarze prakseologicznym.

Z recenzji dr hab. Hanny Żuraw, prof. nadzw. UPH w Siedlcach

 Źródło: http://www.impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/organizacja-i-udzielanie-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej-uczniom-ze-specyficznymi-potrzebami-edukacyjnymi-w-systemie-edukacji-polskiej-i-brytyjskiej,1974.html


Glej Sandra
„Praktyczny poradnik terapii wad wymowy u dzieci w wieku
przedszkolnym i młodszym szkolnym”
Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2018
Sygn. 41030

Poradnik został napisany z myślą o początkujących logopedach, którzy prosto po studiach trafili do gabinetu logopedycznego i rozpoczynają pracę pełni wiedzy oraz nadziei. Autorka uważa, że pomocny może być także dla logopedów praktyków, nauczycieli i rodziców.

Celem Autorki było usystematyzowanie i podanie najważniejszych praktycznych informacji oraz wskazówek potrzebnych w codziennej praktyce i terapii. Wszystko zostało napisane w jak najbardziej przejrzystej formie, aby ułatwiać korzystanie z poradnika i żeby służył on w razie trudności na każdym kroku.

Źródło:
http://www.impulsoficyna.com.pl/katalog/praktyczny-poradnik-terapii-wad-wymowy,1972.html


 Grzegorzewska Iwona, Cierpiałkowska Lidia
„Uzależnienia behawioralne”
Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
Sygn. 41034

W publikacji zaprezentowano informacje dotyczące naukowych modeli przyczyn uzależnień behawioralnych oraz opisano podstawy profilaktyki, poradnictwa i psychoterapii dla osób zmagających się z tym problemem. Osobną część publikacji poświęcono poszczególnym kategoriom uzależnień behawioralnych. Opisano problematyczne zachowania związane z:

 • hazardem
 • nowymi technologiami
 • zabiegami modyfikującymi ciało, jak uprawianie sportu, opalanie się, poddawanie operacjom plastycznym czy tatuowanie
 • spożywaniem wysokokalorycznych pokarmów
 • seksem i pornografią
 • zakupami
 • pracą.

Źródło: https://ksiegarnia.pwn.pl/Uzaleznienia-behawioralne,739785348,p.html


„Wprowadzenie do neurologopedii”
Wyd. 2 zaktualizowane
Pod redakcją Andrzeja Obrębowskiego
Poznań, Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2018
Sygn. 41035

Myślą przewodnią książki jest zwrócenie uwagi na medyczną stronę mechanizmów zaburzeń porozumiewania się człowieka uwarunkowanych nieprawidłowościami w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. Zespół autorów, w którego skład wchodzą lekarze – specjaliści wielu dziedzin medycyny (otolaryngologii, audiologii, foniatrii, neurologii dziecięcej i dorosłych, psychiatrii i medycyny pracy), a także specjaliści z zakresu neurologopedii, logopedii, psychologii, surdopedagogiki, fizjoterapii oraz protetyki słuchu, przedstawił szerokie, wieloaspektowe spojrzenie na problemy zaburzeń mowy. Książka jest cennym materiałem źródłowym, który z pewnością znajdzie wykorzystanie w kształceniu coraz większej rzeszy specjalistów z zakresu neurologopedii, a także logopedii ogólnej, audiologii i foniatrii, psychologii, pedagogiki specjalnej oraz protetyki słuchu.

Źródło: https://www.termedia.pl/Ksiazka/-251


I KWARTAŁ

Gierszewski Danuta
„Edukacja obywatelska w przestrzeni lokalnej”
Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
Sygn. 40967

Książka wyrasta z refleksji nad zaangażowaniem obywatelskim w odniesieniu do życia publicznego w kontekście doświadczeń polskich i niemieckich. Zaangażowanie to przejawia się w aktywności mieszkańców w różnych obszarach przestrzeni lokalnej.

„Praca zawiera dobry i wiarygodny, inteligentnie skonstruowany opis: genezy, ewolucji form, kontekstu społeczno-ekonomicznego, a także funkcji edukacji obywatelskiej w środowisku lokalnym na terenie Polski i Niemiec. Wskazuje twórców i specyfikę tej edukacji, jej złożoność, liczne uwarunkowania oraz możliwość kontynuowania edukacji obywatelskiej jako ważnego stymulatora aktywności społecznej mieszkańców środowiska lokalnego”.

Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Aleksandra

Źródło: https://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,3047,strona,Edukacja_obywatelska_w_przestrzeni_lokalnej,katid,269.html


Szmidt Krzysztof J.
„Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności”
Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017
Sygn. cz.40968

Czytelnik otrzymuje unikatową na polskim rynku publikację o twórczości, która zawiera opisy i analizę procesów twórczych, refleksję nad pedagogiką ich inspirowania i utrwalania, a także prezentację metod badania twórczości. Autor, zajmując się uwarunkowaniami edukacyjnymi twórczości, pokazuje również omawiane zagadnienie w szerszym kontekście społeczno-kulturowym – definiuje ważne czynniki wspierania twórczości jako postawy i sposobu działalności człowieka.

Źródło: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/edukacyjne-uwarunkowania-rozwoju-kreatywnosci/


„Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę”
Seria W przestrzeni niepełnosprawności. T. 1
Red. nauk. Krystyna Moczia
Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017
Sygn. 40969

Niniejsza publikacja ukazuje możliwości dokonania zmian w procesie edukacji, terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, chorujących przewlekle, z zaburzeniami rozwojowymi i innymi dysfunkcjami. Tom ten ma stanowić preludium do serii wydawniczej pod redakcją prof. dr hab. Anny Nowak „W Przestrzeni Niepełnosprawności”, w której będą poruszane kwestie szeroko rozumianej pedagogiki specjalnej.

Monografia została podzielona na trzy części. Pierwsza z nich zawiera artykuły na temat istoty kształcenia przyszłych pedagogów specjalnych oraz konieczności przemian w szkole jako organizacji. Część druga zawiera treści związane z trudnościami edukacyjnymi dziecka wynikającymi z niepełnosprawności, występujących zaburzeń rozwojowych czy choroby. Ukazano tutaj możliwość zapewnienia tym uczniom „mimo wszystko” dostępu do nauki. Na trzecią część książki składają się dwa artykuły poświęcone autonomii, samodzielności, samodecydowaniu adolescentów i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Źródło: http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/edukacyjno-terapeutyczna-podroz-w-lepsza-strone,1927.html


Moran Paddy-Joe
„Efektywna komunikacja z osobami ze spektrum autyzmu.
35 wskazówek dla specjalistów”
Gdańsk, Harmonia Universalis, 2017
Sygn. 40970

Efektywna komunikacja z osobami ze spektrum autyzmu to zbiór praktycznych porad dla specjalistów, przede wszystkim terapeutów i lekarzy. Autor, Paddy-Joe Moran, dzieli się własnymi doświadczeniami oraz odczuciami – opisuje, co sprawiało mu trudność podczas terapii, wskazuje, jakie sformułowania mogą być źle odbierane przez osoby z ASD, a także podpowiada rozwiązania, dzięki którym komunikacja może stać się skuteczniejsza i pełna szacunku.

Źródło: https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/EFEKTYWNA-KOMUNIKACJA-Z-OSOBAMI-ZE-SPEKTRUM-AUTYZMU/1401


Rapee Ronald M., Wignall Ann, Spence SusanH., Cobham Vanessa, Lyneham Heidi
„Lęk u dzieci. Poradnik z ćwiczeniami”
Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
Sygn. 40971

Lęk jest jedną z podstawowych i najbardziej potrzebnych emocji. Czasem jednak typowe dziecięce obawy przeradzają się w ataki paniki, lęk społeczny albo zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, odbierając dziecku codzienną radość. I chociaż rodzice starają się pomóc, często nie wiedzą, jak to zrobić.

Książka jest adaptacją profesjonalnych programów terapeutycznych o potwierdzonej skuteczności, które opracowano w taki sposób, aby rodzice mogli samodzielnie nauczyć swoje dzieci konkretnych metod radzenia sobie z lękiem. Autorzy pokazują, jak powinno się reagować na ataki paniki u dziecka, oswajać je z trudnymi sytuacjami, rozwijać kompetencje społeczne czy pomagać w rozpoznawaniu nieuzasadnionych obaw.

Publikacja łączy w sobie wiadomości teoretyczne – opatrzone przykładami i poradami dla rodziców – z praktycznymi ćwiczeniami do wspólnego wykonania. To doskonała pozycja dla rodziców, opiekunów i bliskich dzieci lękowych. Będzie też zajmować ważne miejsce na półkach psychoterapeutów, psychologów i pedagogów.

Źródło: https://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,3030,strona,Lek_u_dzieci_Poradnik_z_cwiczeniami,katid,269.html


„Osoba z niepełnosprawnością na ścieżkach życia.
Kultura. Społeczeństwo. Terapia”
Seria W przestrzeni niepełnosprawności. T. 2
Red. Joanna Godawa
Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017
Sygn. 40977

Monografia stanowi drugi tom serii wydawniczej „W Przestrzeni Niepełnosprawności”. Myślą przewodnią serii jest prezentowanie problematyki skupionej wokół szeroko rozumianego zjawiska niepełnosprawności znajdującego swe odzwierciedlenie w kontekstach dotyczących uczestnictwa w kulturze, życiu społecznym i oddziaływaniach terapeutycznych.

Na kartach tej książki towarzyszymy „osobom z niepełnosprawnością na ścieżkach życia”, aby wpierać ich edukację, podejmowane działania terapeutyczne oraz umożliwiać – zgodnie z ideą integracji i paradygmatem normalizacyjnym – jak najpełniejsze funkcjonowanie w życiu kulturalnym i społecznym. We wszystkich tych działaniach najważniejszy jest człowiek, rozumiany jako niepowtarzalna jednostka, która ma prawo zarówno do samorealizacji, jak i do posiadania mocnych i słabych stron na drodze do integracji, rozwoju społecznego i uczestnictwa w kulturze. Personalistyczne spojrzenie na osobę z niepełnosprawnością implikuje uznanie jej wyjątkowości oraz co za tym idzie – stworzenie jej jak najpełniejszych możliwości do rozwoju, edukacji i terapii.

Źródło: http://www.impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/osoba-z-niepelnosprawnoscia-na-sciezkach-zycia,1926.html  


Kordziński Jarosław
„Szkoła uczenia się”
Warszawa, Wolters Kluwer, 2018
Sygn. 40982

Szkoła stoi na progu istotnych zmian, których głównym powodem są m.in. nowe oczekiwania uczniów sygnalizujących potrzebę zrozumienia celowości podejmowanych działań, szacunku dla ich autonomii i traktowania jak partnerów w pracy nad ich osobistym rozwojem. Uczniowie wolą – i potrafią – brać odpowiedzialność za własny rozwój, niż podporządkowywać się procedurom narzucanym z zewnątrz i odbieranym przez nich jako zbędne oraz pozbawione sensu. Szkoła w związku z tym powinna powoli odchodzić od nauczania i zdecydowanie sprzyjać organizacji przestrzeni do uczenia się uczniów.

Książka stanowi próbę odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • Jaka jest różnica między nauczaniem a uczeniem się?
 • Dlaczego uczniowie się (nie) uczą?
 • Jakie metody aktywizujące i rozwijające można stosować w pracy wychowawczej oraz jak wpływają one na samodzielność i wzrost odpowiedzialności uczniów?
 • Jaka jest rola dyrektora szkoły w rozwoju kompetencji kluczowych dla organizacji uczenia się uczniów?

Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz rodziców. Zainteresuje także studentów kierunków pedagogicznych.

 Źródło: https://www.profinfo.pl/sklep/szkola-uczenia-sie,69671.html


Centner-Guz Małgorzata
„U progu czytelnictwa. Zainteresowania książką
i przygotowanie czytelnicze dzieci sześcioletnich w ujęciu temporalnym”
Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, 2017
 Sygn. 40983

Publikacja lokuje się w problematyce funkcjonowania dziecka w złożonych przestrzeniach kultury, spotkaniach z książką i kształtowania zainteresowań czytelniczych. Książka jest pozycją niezwykle aktualną zarówno w kontekście teoretycznym, jak i praktycznym. Ponadto podejmowana w publikacji tematyka  ma duże społeczne znaczenie.

Z recenzji dr. hab. Jolanty Andrzejewskiej

 Źródło: http://www.wydawnictwo.umcs.pl/produkt/4960/u-progu-czytelnictwa-zainteresowania-ksiazka-i-przygotowanie-czytelnicze-dzieci-szescioletnich-w-ujeciu-temporalnym


„Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci w domu,
żłobku i przedszkolu”
Red. Anna Mikler-Chwastek
Warszawa, Wydawnictwo Difin, 2017
Sygn. 40985

Książka jest przeznaczona dla rodziców, nauczycieli i opiekunów małych dzieci. Mogą oni zapoznać się z normami rozwojowymi dotyczącymi dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym, a także poznać metody i formy wspierania rozwoju. Autorzy przybliżają kwestie związane ze wspomaganiem rozwoju umysłowego, zdobywaniem umiejętności społeczno-emocjonalnych, kompetencji w zakresie motoryki małej i dużej, porozumiewania się, samodzielnego rozwiązywania problemów, nabywania umiejętności samoobsługowych.

Poruszono tematy zawiązane z wychowaniem małych dzieci w rodzinie, żłobku i przedszkolu a także w rodzinach zastępczych, domach dziecka i rodzinnych domach. Czytelnik znajdzie też odpowiedzi na pytania dotyczące mediów w wychowaniu dzieci, pozna nie tylko korzyści, ale też zagrożenia. Część książki dotyczy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracy z rodziną małego dziecka oraz współpracy rodziców i nauczycieli ze specjalistami.

 Źródło: http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika/34/wychowanie-i-wspieranie-rozwoju-malych-dzieci-w-domu-zlobku-i-przedszkolu/2932


Juroszek Weronika
„Znaczenie postaw rodzicielskich i stylów przywiązania dla funkcjonowania psychospołecznego dziecka w życiu dorosłym”
Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017
Sygn. cz.40986

W książce przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w ramach seminarium licencjackiego w Katedrze Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim. Jako ramy teoretyczne badań własnych wykorzystano teorię przywiązania oraz wybrane koncepcje postaw rodzicielskich. Badania pokazują pewne zależności między rodziną pochodzenia a funkcjonowaniem dziecka w życiu dorosłym.

Monografia składa się z dwóch części. W pierwszej poddano analizie postawy rodzicielskie i ich związek z funkcjonowaniem psychospołecznym potomstwa w życiu dorosłym (takie sfery, jak: cechy osobowości, decyzja o małżeństwie, percepcja własnej cielesności). W części drugiej zaś rozpatrzono związek między stylami przywiązania a sposobami wyrażania uczuć i cechami osobowości dorosłego dziecka.

 Źródło: http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/znaczenie-postaw-rodzicielskich-i-stylow-przywiazania-dla-funkcjonowania-psychospolecznego-dziecka-w-zyciu-doroslym,1945.html

Reklamy