ICIM

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

W 2004 r. Biblioteka Pedagogiczna w Oświęcimiu przystąpiła do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej” (ICIM). Instytucją wdrażającą było Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, a objęte tym projektem zostały 273 biblioteki pedagogiczne. Centrum funkcjonowało do 2016 r.

Główne cele projektu to m.in.:

 • zwiększenie potencjału edukacyjnego bibliotek pedagogicznych,
 • podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie,
 • ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej przez sieć Internet oraz informacji multimedialnej przez nauczycieli,
 • wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia nauczycieli.

16 grudnia 2005 w Bibliotece zainstalowano 4 komputery i urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka).

21 kwietnia 2006 wszystkie stanowiska komputerowe w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej zostały podłączone do Internetu. Biblioteka otrzymała adres e-mail:
filia.oswiecim@pbw.edu.pl.

 

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 1. Korzystanie z ICIM jest bezpłatne.
 2. Przed rozpoczęciem pracy użytkownik zobowiązany jest do:
 • zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdzenia jego akceptacji podpisem w rejestrze użytkowników Centrum,
 • pozostawienia dokumentu tożsamości ze zdjęciem u dyżurnego bibliotekarza.
 1. Niedokonanie ww. czynności może skutkować zakazem korzystania z Centrum.
 2. Stanowiska komputerowe udostępniane są:
 • na czas 1 godziny w przypadku gdy na stanowisko oczekuje inny użytkownik;
 • na czas nieokreślony w przypadku braku kolejnych chętnych.
 1. Przy stanowisku komputerowym może być obecny tylko jeden użytkownik.
 2. Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych, naukowych, badawczych oraz do poszukiwań informacji bibliotecznej i bibliograficznej.
 3. Zabrania się:
 • instalowania jakichkolwiek programów i dokonywania zmian w konfiguracji sprzętu  i oprogramowania;
 • tworzenia, wyszukiwania oraz prezentowania materiałów o treści obscenicznej bądź obrażającej uczucia innych;
 • naruszania praw autorskich i licencyjnych;
 • korzystania z gier komputerowych, poczty elektronicznej, serwerów CZAT, IRC i jakichkolwiek komunikatorów internetowych;
 • używania bramek SMS;
 • wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie;
 • samodzielnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk internetowych.
 1. Pliki dźwiękowe mogą być odsłuchiwane wyłącznie przez podłączone do komputera słuchawki (udostępnia je pracownik Biblioteki).
 2. Dyżurny bibliotekarz udziela niezbędnych porad w zakresie korzystania z Internetu oraz zainstalowanych na stanowiskach programów komputerowych. Poszukiwania prowadzi sam użytkownik.
 3. Wyniki poszukiwania użytkownik może zapisać na własne nośniki elektroniczne (CD-R, dyskietki wcześniej sprawdzone przez dyżurującego bibliotekarza programem antywirusowym) lub odpłatnie wydrukować. Wysokość opłat za wydruki ustala Dyrektor Biblioteki.
 4. Bibliotekarz dyżurujący ma prawo monitorowania aktualnie wykonywanych przez użytkownika prac.
 5. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującego bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i oprogramowania w momencie ich zauważenia.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy w trakcie użytkowania stanowiska komputerowego. Włączenia i wyłączenia dokonuje  każdorazowo dyżurny bibliotekarz.
 7. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia użytkownika prawa korzystania ze stanowiska komputerowego.
 8. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu do komputera, jeśli uzna, że wykonuje on czynności niepożądane nawet, jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
 9. Godziny otwarcia ICIM ustala kierownik Filii.
 10. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje dyżurujący bibliotekarz.

 

Reklamy