Zestawienia bibliograficzne

2018

Kultura organizacyjna szkoły

Multimedia – nowe narzędzia w edukacji

Odpowiedzialność jako wartość i jej wychowawcze implikacje

Równouprawnienie kobiet

Wartości w literaturze dla dzieci i młodzieży

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka


2017

Agresja u osób niepełnosprawnych i przemoc wobec nich

Andrzej Patrycy Nidecki

„…Jaki znak Twój? – Orzeł biały…”

Kultura językowa uczniów

Początkowa nauka czytania

Rozwój motoryczny dziecka

Uzbrojenie żołnierzy polskich w XX wieku


2016

Czytelnictwo dzieci i młodzieży oraz jego wspomaganie

Edukacja a mózg – mózg a edukacja

Komizm w twórczości Stanisława Kostki Potockiego

Pedagogika miejsca – dom jako własna przestrzeń dziecka


2015

Filmy w edukacji historycznej

Jan Bosco – wychowawca młodzieży

Kompetencje kluczowe w edukacji

Odrzucenie rówieśnicze

Przyszłość edukacji – coaching, mentoring, tutoring, facylitacja, neurodydaktyka

Technologie informacyjno-komunikacyjne – szanse i zagrożenia

Wspomnienia z PRL-u

Zespół Aspergera


2014

Optymizm w nauczaniu i wychowaniu

Pogotowie opiekuńcze

Praca z uczniem niepełnosprawnym w szkole ogólnodostępnej

Rodzinne przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych

Rok 1989. Transformacja ustrojowa w Polsce

Smoki w literaturze dziecięcej

Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży


2013

Bezpieczna szkoła. Współczesne zagrożenia i sposoby interwencji

Błąd dydaktyczny i wychowawczy w pracy nauczyciela

Dojrzałość szkolna sześciolatków

Edukacja zdrowotna na lekcjach wychowania fizycznego

Klasa szkolna jako grupa

Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej w edukacji obywatelskiej, patriotycznej i regionalnej

Narzędzia myślenia Edwarda de Bono

Ocenianie w świetle ewaluacji i nadzoru pedagogicznego

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki

Prawo autorskie w szkole

Rodzice i szkoła jako partnerzy w wychowaniu i edukacji

Samodzielność dziecka

Standardy jakości w edukacji

Terapia w procesie edukacyjnym. Wybór za lata 2000-2012

Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych

Wychowanie i edukacja w judaizmie

Zabawy muzyczno-ruchowe z rekwizytami oraz instrumentami w edukacji przedszkolnej

 

Reklamy