Zestawienia bibliograficzne

Zestawienia bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie – Filii w Oświęcimiu
w wyborze.

Agresja u osób niepełnosprawnych i przemoc wobec nich

Andrzej Patrycy Nidecki

Bezpieczna szkoła. Współczesne zagrożenia i sposoby interwencji

Błąd dydaktyczny i wychowawczy w pracy nauczyciela

Czytelnictwo dzieci i młodzieży oraz jego wspomaganie

Dojrzałość szkolna sześciolatków

Doradztwo zawodowe

Edukacja a mózg – mózg a edukacja

Edukacja zdrowotna na lekcjach wychowania fizycznego

Filmy w edukacji historycznej

„…Jaki znak Twój? – Orzeł biały…”

Jan Bosco – wychowawca młodzieży

Klasa szkolna jako grupa

Komizm w twórczości Stanisława Kostki Potockiego

Kompetencje kluczowe w edukacji

Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej w edukacji obywatelskiej, patriotycznej i regionalnej

Kultura językowa uczniów

Kultura organizacyjna szkoły

Multimedia – nowe narzędzia w edukacji

Narzędzia myślenia Edwarda de Bono

Ocenianie w świetle ewaluacji i nadzoru pedagogicznego

Odpowiedzialność jako wartość i jej wychowawcze implikacje

Odrzucenie rówieśnicze

Optymizm w nauczaniu i wychowaniu

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

Pedagogika miejsca – dom jako własna przestrzeń dziecka

Początkowa nauka czytania

Pogotowie opiekuńcze

Praca z uczniem niepełnosprawnym w szkole ogólnodostępnej

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki

Prawo autorskie w szkole

Przyszłość edukacji – coaching, mentoring, tutoring, facylitacja, neurodydaktyka

Rodzice i szkoła jako partnerzy w wychowaniu i edukacji

Rodzinne przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych

Rok 1989. Transformacja ustrojowa w Polsce

Rozwój motoryczny dziecka

Równouprawnienie kobiet

Samodzielność dziecka

Smoki w literaturze dziecięcej

Standardy jakości w edukacji

Technologie informacyjno-komunikacyjne – szanse i zagrożenia

Terapia w procesie edukacyjnym. Wybór za lata 2000-2012

Uzbrojenie żołnierzy polskich w XX wieku

Wartości w literaturze dla dzieci i młodzieży

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych

Wspomnienia z PRL-u

Wychowanie i edukacja w judaizmie

Zabawy muzyczno-ruchowe z rekwizytami oraz instrumentami w edukacji przedszkolnej

Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży

Zespół Aspergera

 

Reklamy